» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 121/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. ws. podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/56/06

Zarządzenie nr 121/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam co następuje:

§ 1

Przez członków kierownictwa Starostwa Powiatowego rozumie się Starostę, Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.

§ 2

Członkowie kierownictwa Starostwa Powiatowego pełnią nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych:

1. Starosta Powiatu – mgr inż. Józef Korpak:
a) Wydział Transportu i Dróg Publicznych,
b) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
c) Wydział Kontroli,
d) Biuro ds. Audytu,
e) Biuro Rzecznika Prasowego,
f) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
g) Geodeta Powiatowy,
h) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,
i) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Powiat jest organem tworzącym,
j) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

2. Wicestarosta Powiatu – mgr Artur Maligłówka:
a) Wydział Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej,
b) Wydział Budownictwa i Architektury,
c) Powiatowy Konserwator Zabytków,
d) Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
e) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach,

3. Członek Zarządu Powiatu – inż. Krystyna Kosmala:
a) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c) Wydział Gospodarki Mieniem,
d) Biuro ds. Inwestycji
e) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Zakładem Budżetowym w Tarnowskich Górach.

4. Członek Zarządu – mgr Sławomir Wilk:
a) Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej,
b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
c) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych,
d) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Powiat jest organem prowadzącym.

5. Skarbnik – mgr Magdalena Latacz:
a) Wydział Budżetu i Finansów.

6. Sekretarz – mgr Łukasz Romowicz
a) Wydział Organizacyjny,
b) Biuro Rady Powiatu,
c) Wydział Komunikacji.
d) Biuro Kadr,
e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego
nr 104/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie podziału kompetencji  pomiędzy członków kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-06

Wyświetleń: 1228

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-06

« POWRÓT

WYDRUK