» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 25 maja 2021 rokuData: 25 maja 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2021 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020” za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (druk nr 43/2021).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za lata 2019-2020 (druk nr 42/2021).
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 (druk nr 32/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 44/2021).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 45/2021).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 40/2021).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności lub współwłasności nieruchomości (druk nr 41/2021).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu powiatu prawa własności zabudowanej nieruchomości (druk nr 46/2021).
13. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana K.F. na Starostę Tarnogórskiego.
14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-05-18

Wyświetleń: 691

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-05-18
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-05-18
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK