» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2021

Wystąpienie pokontrolne - Technikum nr 13 w RadzionkowieSymbol: KNT.1711.7.1.2021

Tarnowskie Góry, dnia 30.12.2021


KNT.1711.7.1.2021


Pan
Mariusz Sroka 
Dyrektor
Technikum nr 13
w Radzionkowie
ul. Zofii Nałkowskiej 2

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Technikum nr 13 w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2, w temacie „Prawidłowość pobierania dochodów budżetowych i dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz dysponowania dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów Technikum nr 13 w Radzionkowie”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 08.09.2021 r. do 22.10.2021 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. przeznaczenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych na wydatki ponoszone w tej jednostce, co jest niezgodne z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),
2. nie wykazanie narastająco od początku roku, danych w sprawozdaniach z wydanych decyzji w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym składanych Skarbnikowi Powiatu, co niezgodne jest z § 9 pkt 4 uchwały nr LVII/526/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego i jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
3. brak wniosków o udostępnienie pomieszczeń w budynku szkoły przed zawarciem 4 umów udostępnienia co niezgodne jest z § 2 ust. 1 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”,
4. sporządzenie 19 umów udostępnienia niezgodnie z wzorcem umowy, co niezgodne jest z § 2 ust. 4 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”,
5. ustalenie na 14 umowach udostępnienia terminu wniesienia opłaty za zużycie mediów innego niż do dnia 10-go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, co niezgodne jest z § 4 ust. 2 załącznika nr 2 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych (uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10.07.2012 r.),
6. brak druku „harmonogram wykorzystania przedmiotu umowy” do 4 umów udostępnienia oraz sporządzenie do 5 umów za udostępnienia sal dydaktycznych harmonogramu wykorzystania przedmiotu umowy niezgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych, co niezgodne jest z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych” 
7. pozostawienie czterech egzemplarzy 13 umów udostępnienia w dokumentacji w siedzibie Szkoły do dyspozycji Dyrektora, co niezgodne jest z § 2 ust 5 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”,
8. ustalenie w umowie nr 13/T13/2020 z dnia 29.09.2020 r. z tytułu udostępnienia sali lekcyjnej opłaty za udostępnienie oraz opłaty zryczałtowanej za media w wysokości mniejszej niż obowiązujące w tym zakresie stawki, a w konsekwencji naliczenie w listopadzie 2020 r. przedmiotowych opłat w zaniżonej wysokości, co niezgodne jest z § 6 ust. 1 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
9. nie zaokrąglenie do pełnego metra kwadratowego w górę powierzchni reklamy w 3 umowach udostępnienia nieruchomości lub ich części pod obiekty reklamowe lub tablice informacyjne a w konsekwencji naliczenie opłat za udostępnienie z ww. tytułu w zaniżonej wysokości, co niezgodne jest z § 10 ust. 1 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
10. wystawienie do 3 umów udostępnienia faktur obejmujących rozliczenie za okresy dłuższe niż miesiąc kalendarzowy co niezgodne jest z § 3 ust. 2 załącznika nr 2 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych (uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10.07.2012 r.),
11. brak ustalenia w umowie udostępnienia 06/T13/2020 z dnia 21.08.2020 r. miesięcznego okresu rozliczenia co niezgodne jest z § 3 ust. 2 załącznika nr 2 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych (uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10.07.2012 r.),
12. okresowe zwolnienie 3 kontrahentów z czynszu oraz opłat za media w sytuacji braku trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Technikum nr 13 w Radzionkowie, co niezgodne jest § 13 ust. 5 i ust. 6 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego orazopłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
13. poprawa błędu w umowie nr 05/T13/2020 z dnia 26.05.2020 r., z tytułu udostępnienia sali gimnastycznej, poprzez przekreślenie numeru kont bankowych w § 2 oraz § 3 i wpisaniu odręcznym nowych numerów kont bankowych, co niegodne z zapisem § 8 umowy oraz z art. 77 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
14. określenie nazwy usługi na 3 wystawionych fakturach, niezgodnie z przedmiotem usługi wskazanym w zawartych w tej sprawie umowach co niezgodne jest z § 6 ust. 1 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
15. określenie nazwy nabywcy usługi na fakturze nr FVs/TECH.13/000019/02/2020 z dnia 29.02.2020 r., niezgodnie z nazwą nabywcy wskazaną w zawartej w tej sprawie umowie co niezgodne jest z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
16. zawarcie bez upoważnienia umów najmu i udostępnienia w okresie od 29.11.2019 r. do 31.12.2020 r., co niezgodne jest z § 11 ust 2 i 3 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości, 
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.7.2.2021, wnoszę o:
1. odprowadzanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych na rachunek budżetu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
2. wykazywanie narastająco od początku roku danych w sprawozdaniach z wydanych decyzji w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym składanych Skarbnikowi Powiatu, zgodne jest z § 9 pkt 4 uchwałą nr LVII/526/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego i jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
3. zawieranie umów udostępnienia pomieszczeń w budynku szkoły po uprzednim złożeniu przez używającego wypełnionego i kompletnego wniosku o udostępnienie według wzorca, zgodnie z § 2 ust. 1 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”,
4. sporządzanie umów udostępnienia według wzorca umowy, zgodnie z § 2 ust. 4 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”,
5. zawieranie w umowach udostępnienia zapisu dotyczącego wniesienia terminu opłaty za zużycie mediów zgodnego z § 4 ust. 2 załącznika nr 2 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych (uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10.07.2012 r.),
6. każdorazowe sporządzanie harmonogramów wykorzystania przedmiotu umowy, stanowiących załącznik do umów udostępnienia, według wzorca harmonogramu, zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”,
7. przekazywanie trzech egzemplarzy podpisanej umowy udostępnienia do Wydziału Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, w którego kompetencjach jest gospodarowanie zasobem Powiatu, zgodnie z § 2 ust 5 załącznika do uchwały nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 lipca 2012 roku „Procedura udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych”, w tym niezwłoczne przekazanie trzech egzemplarzy umów zawartych między 29.11.2019 r., a 31.12.2020 r. 
8. zawieranie w umowach udostępnienia zapisów dotyczących wysokości stawek opłat za udostępnienie oraz stawek opłat za media, zgodnych z przepisami uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
9. zaokrąglanie do pełnego metra kwadratowego w górę powierzchni reklamy w umowach udostępnienia nieruchomości lub ich części pod obiekty reklamowe lub tablice informacyjne zgodnie z § 10 ust. 1 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
10. wystawianie faktur za okresy obejmujące miesiąc kalendarzowy zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika nr 2 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych (uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10.07.2012 r.),
11. zwalniania kontrahentów z opłat za media i czynsz wyłącznie w zakresie posiadanych upoważnień, zgodnie z § 13 ust. 5 i ust. 6 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,
12. poprawianie błędów na umowach udostępnienia z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.) oraz z § 9 załącznika nr 2 do procedury udostępniania przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu pomieszczeń w budynkach i terenów do nich przyległych (uchwała nr 179/885/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10.07.2012 r.),
13. określanie nazwy usługi oraz nabywcy usług na wystawianych fakturach, zgodnie z treścią zawartych umów, zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku ze zmianami w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
14. podjęcie czynności zmierzających do konwalidowania umów udostępnienia i najmu zawartych z kontrahentami w okresie od 01.09.2019 r. do 22.03.2021 r.
     Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 października 2018 r.), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji. 

Dokument sporządził: 
Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2021-12-30

Data wprowadzenia: 2022-01-10

Wyświetleń: 358

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2022-01-10

« POWRÓT

WYDRUK