» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2023

Wystąpienie pokontrolne Wieloprofilowego Zespołu SzkółSymbol: KNZ.K.1711.1.1.2023

Tarnowskie Góry, dnia 13.04.2023 r.

KNZ.K.1711.1.1.2023


Pani Marzena Grzenia
Dyrektor
Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 6
42-600 Tarnowskie Góry

 


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

       Na podstawie § 26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 42/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2022 roku), w związku  z przeprowadzoną kontrolą w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6, w temacie „Prawidłowość pobierania dochodów budżetowych i dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz dysponowania dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
        W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 10.02.2023 r. do 24.03.2023 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. nie wykazanie narastająco od początku roku, danych w sprawozdaniach z wydanych decyzji w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym składanych w roku 2022 Skarbnikowi Powiatu, co niezgodne jest z § 9 pkt 4 uchwały nr LVII/526/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego i jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz § 2 ust. 4 uchwały nr 194/973/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 września 2012 roku w sprawie udzielenia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty wierzytelności.,
2. naliczenie należności za udostępnienie sali gimnastycznej w fakturze nr FVs/WZS/000012/02/2022 z dnia 03.02.2022 r w  kwocie mniejszej o opłatę za 1 godzinę niż wynika to  z załączonego harmonogramu, co niezgodne jest z § 4 ust. 4 umowy udostępnienia nr WZS-4/2021 z dnia 07.09.2021 r.
        W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.1.1.2023 wnoszę o:
1. wykazywanie narastająco od początku roku danych w sprawozdaniach z wydanych decyzji w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym składanych Skarbnikowi Powiatu, zgodne jest z § 9 pkt 4 uchwały nr LVII/526/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego i jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz § 2 ust. 4 uchwały nr 194/973/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 03 września 2012 roku w sprawie udzielenia kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych upoważnienia do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty wierzytelności,
2. ustalanie należności z tytułu opłat za udostepnienia sali gimnastycznej zgodnej z załączonym harmonogramem i zawartą umową.
        Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 42/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2022 roku), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Główny specjalista w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi Bogdan Droś,
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2023-04-13

Data wprowadzenia: 2023-04-14

Wyświetleń: 199

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2023-04-14

« POWRÓT

WYDRUK