» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2007 r.

Uchwała nr 14/72/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.Symbol: 14/72/2007

Uchwała nr 14/72/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 5 lutego 2007 roku

 

w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany  do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

§ 1.

 

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1 ust. 2 „Wydatki w kwocie”, ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zmienia się kwotę 60 321 351 zł na kwotę 60 247 211 zł

 

2. w § 1 ust. 2 „Wydatki w kwocie”, ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja

zmienia się kwotę 5 595 356 zł na kwotę 5 486 225 zł

 

3. w § 1 ust. 2 „Wydatki w kwocie”, ppkt. b) wydatki majątkowe

zmienia się kwotę 11 763 082 zł na kwotę 11 760 530 zł

 

4. w § 1 ust. 2 „Wydatki w kwocie”, w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. c) wydatki przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego

zmienia się kwotę 1 088 784 zł na kwotę 989 305 zł

 

5. w § 1 ust. 2 „Wydatki w kwocie”, w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. e) wydatki przekazywane w formie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

zmienia się kwotę 350 000 zł na kwotę 340 348 zł

 

6. w § 1 ust. 2 „Wydatki w kwocie”, w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. f) „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej”        

zmienia się kwotę 8 595 829 zł na kwotę 8 597 829 zł

 

§ 2.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie                                 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 5.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 17 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 6.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na programy                         i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 8.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 9.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

 

§ 11.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 17 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

 

§ 12.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 15.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadzono następujące zmiany:

1. w rozdziale 75020 – Starostwo Powiatowe dokonano przesunięć między paragrafami na wydatki ponoszone na realizację zadania „Powiat Tarnogórski on-line”. Całość wydatków związanych z realizacją programu została w budżecie na rok 2007 zakwalifikowana do wydatków majątkowych. Natomiast dokonane faktycznie zakupy, z uwagi na ich wartość - nie przekraczającą 3 500 zł - zostaną zakwalifikowane do wydatków bieżących.

2. dokonano zwiększenia planu wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:

¾    I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (rozdział  80120)  – 7 843 zł

¾    V Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie (rozdział  80120)  - 3 717 zł

¾    Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie (rozdział  80130) – 4 108 zł

¾     Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach (rozdział  80130)  – 9 779 zł

¾    Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach (rozdział  80130)  – 18 376 zł

3.      dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 82 045 zł dla Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem wydatków na energię elektryczną. Środki na ten cela pochodzą z zajęć pozaszkolnych oraz ze środków przeznaczonych na odprawy emerytalne.

4.      zabezpieczono środki w wysokości 9 652 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy mi. Dr B. Hagera. Dotacja zostanie zwrócona od Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wraz z naliczonymi odsetkami.

5.      zabezpieczono środki w wysokości 90 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Dom Pomocy Społecznej w Zbrosławicach. Dotacja zostanie zwrócona od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6.      zwiększono plan wydatków budżetowych  o kwotę 11 000 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci szkolnych z terenu Powiatu tarnogórskiego.

7.      Dokonano zmian w panie wydatków budżetowych zgodnie z wnioskami:

¾    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (rozdział 85201)

¾    Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim (rozdział  85202) 

¾    Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach (rozdział 85333)

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-02-12

Wyświetleń: 1334

Załączniki:
1) załącznik do uchwąły nr 14/72/2007 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-02-12, Pobrań: 838, Typ: XLS, Rozmiar: 195 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-02-12

« POWRÓT

WYDRUK