» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2007 r.

Uchwała nr 26/132/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rokSymbol: 26/132/2007

Uchwała nr 26/132/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2007 roku

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1.

 

Nadać projektowi uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok następujące brzmienie:

 

"§ 1

 

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

Zmienia się kwotę 105 741 829 zł na kwotę 109 186 093 zł.

 

2. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", składających się z: ppkt a) dotacji z tego: Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

zmienia się kwotę 4 421 500 zł na kwotę 4 309 500 zł

 

3.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", składających się z: ppkt b) subwencje

zmienia się kwotę 48 388 392 zł na kwotę 49 749 951 zł

 

4.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", składających się z: ppkt b) subwencje, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej

zmienia się kwotę 48 146 300 zł na kwotę 49 507 859 zł

 

5.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", składających się z: ppkt c) środki pozyskane z innych źródeł 

zmienia się kwotę 1 574 742 zł na kwotę 4 023 707 zł

 

6.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", składających się z: ppkt d) środki własne powiatu

zmienia się kwotę 33 014 785 zł na kwotę 32 760 525 zł

 

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 107 908 835 zł na kwotę 111 806 766 zł

 

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące     

zmienia się kwotę 96 136 142 zł na kwotę 101 090 338 zł

 

9. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     

zmienia się kwotę 60 245 917 zł na kwotę 60 452 916 zł

 

10. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: dotacje

zmienia się kwotę 5 495 877 zł na kwotę 7 982 817 zł

 

11. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: rezerwy

zmienia się kwotę 194 180 zł na kwotę 930 546 zł

 

12. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. b) wydatki majątkowe           

zmienia się kwotę 11 772 693 zł na kwotę 10 716 428 zł

 

13. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt. b) wydatki na realizację zadań własnych      

zmienia się kwotę 10 435 789 zł na kwotę 9 262 638 zł

 

14. w § 1 ust 2. "Wydatki  w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. c) wydatki przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmienia się kwotę 989 305 zł na kwotę 3 390 717 zł.

 

15. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej         

zmienia się kwotę  8 664 274 zł na kwotę 10 781 653 zł

 

16. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. g) wydatki przekazywane w formie dotacji podmiotowej            

zmienia się kwotę 4 186 572 zł na kwotę 4 272 100 zł

 

17. w § 1 ust. 3 "Przychody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 5 973 196 zł na kwotę 6 510 196 zł

 

18. w § 1 ust. 3 "Przychody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", dodaje się ppkt f) o treści:

"f) przychody z tytułu wolnych środków 537 000 zł"

 

19. w § 1 ust. 4  "Rozchody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 3 806 190 zł na kwotę 3 889 523 zł

 

20. w § 1 ust. 4  "Rozchody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppkt a) na spłatę zaciągniętych kredytów krajowych

zmienia się kwotę 2 976 041 zł na kwotę 3 059 374 zł

 

 

§ 2.

 

1. W Załączniku nr 27 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007-2009 wykreśla się pozycje:

"Pozostała infrastruktura"

Lp. 5 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica

Lp. 8. Zagospodarowanie terenów sportowych w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych

 

2. W Załączniku nr 28 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 wykreśla się pozycje:

Lp. 31 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica

Lp. 34 Zagospodarowanie terenów sportowych w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych

 

 

 

 

§ 3.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie                                 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 5.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 6.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 11 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dochodów własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 7.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie                                 z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 8.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 9.

 

Dokonać zmian w załączniku nr 15 do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 10.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

 

§ 11.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 19 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

 

§ 12.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 20 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 13.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 25 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

 

§ 14.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 27 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

 

§ 15.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 28 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

 

§ 16.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 17.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 18.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty"

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

  

Uzasadnienie

 

Konieczność wprowadzenia autopoprawki wynika z podpisania umowy na realizację projektu pn. "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

W związku z powyższym w budżecie Powiatu Tarnogórskiego została zwiększona kwota dochodów i wydatków o 3 802 742 zł.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 1425

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 26 - 132 - 2007 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-04-19, Pobrań: 1249, Typ: ZIP, Rozmiar: 111.93 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK