» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 maja 2007 r.

Uchwała nr 33/176/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie uchylenia części uchwały nr 27/139/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.Symbol: 33/176/2007

Uchwała nr 33/176/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 maja 2007 roku

 

w sprawie uchylenia części uchwały nr 27/139/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1.

 

Uchylić § 1pkt 3 o treści:

"3.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. a) dotacji

"dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych"

zmienia się kwotę 228 489 zł na kwotę 228 500 zł"

 

§ 2.

 

Uchylić § 4 o treści:

"Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały"

 

 

§ 3.

 

Uchylić § 11 o treści:

"Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały"

 

§ 4.

 

Nowe brzmienie otrzymują załącznik nr 1, nr 4, nr 8, nr 11 zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr  3, nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Konieczność uchylenia części uchwały nr 27/139/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok wynika z  przekroczenia  kompetencji Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budżecie. Zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych "Art. 188. 1. W toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na:

3. zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;"

Zwiększenie budżetu o kwotę 11 zł stanowiło dochody pozyskane ze środków Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na finansowanie w 2007 r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki te nie  są traktowane jako dotacja.

W związku z powyższym powstała konieczność usunięcia załączników nr 3 oraz 10 do uchwały nr 27/139/2007 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 marca 2007 roku zwieszających dochody powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych.

Dokonano również zmian w załączniku nr 1, 4, 8, 11 polegającej na usunięciu pozycji zwiększającej budżet Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 o kwotę 11 zł zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w dziale 853 - Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-05-09

Wyświetleń: 1089

Załączniki:
1) Załączniki do uchwąły nr 33/176/2007 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-05-09, Pobrań: 817, Typ: ZIP, Rozmiar: 183.8 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-05-09

« POWRÓT

WYDRUK