» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 maja 2007 r.

Uchwała nr 33/175/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.Symbol: 33/175/2007

Uchwała nr 33/175/2007
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 7 maja 2007 roku


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.


Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 3 w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

1.      V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

2.      II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.


§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieścić w "Gazecie Wyborczej" oraz "Dzienniku Zachodnim" w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 33/175/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 maja 2006 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

1. II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego1,

2. V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie , Plac Jana Pawła II 8.

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z  § 1 pkt 1-8,  § 5 ust. 1 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z  2003 r. Nr 89, poz .826
z późn. zm.)

2.       Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -
w przypadku nauczyciela akademickiego,

3)       akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciele mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)       dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)       ocenę pracy o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia o którym mowa w pkt 6 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z póżn. zm.);

11)   oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem
      " Konkurs na dyrektora - podać nazwę szkoły" w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
     
na adres Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Artur Maligłówka 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-05-10

Wyświetleń: 1236

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-05-10

« POWRÓT

WYDRUK