» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 maja 2007 r.

Uchwała nr 33/174/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle przy ul. Głównej służebnością gruntową.Symbol: 33/174/2007

                                              Uchwała nr 33/174/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 maja 2007 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle przy
ul. Głównej służebnością gruntową.

 

 

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej  w Nakle przy ul. Głównej służebnością gruntową.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 33/174/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 maja 2007 roku.

 

Uchwała nr ..............

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .....................

 

 

w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle przy ul. Głównej służebnością gruntową.

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) w związku z §11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

 

 

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Obciążyć nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Tarnogórskiego, położoną w Nakle przy ulicy Głównej 11, obejmującą działkę gruntu nr 308/2, zapisaną w Księdze Wieczystej 58530, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym działki gruntu nr 309/2 o pow. 0,0939ha, dla której prowadzona jest KW nr 58530

2.       Obciążenia określonego w pkt. 1 dokonać w momencie zbywania zabudowanej działki gruntu
nr 309/2.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 26 lutego 2007 roku Rada Powiatu w Tarnowskich Górach podjęła Uchwałę nr V/69/2007 w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego
do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, która obejmuje m.in. położoną w Nakle przy ulicy Głównej, zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu
nr 309/2 o pow. 0,0939ha, dla której prowadzona jest KW nr 58530.

Realizacja przedmiotowej uchwały w zakresie zbycia nieruchomości położonej w Nakle przy ulicy Głównej, wymaga ustanowienia służebności gruntowej na sąsiedniej działce gruntu nr 308/2. Ustanowienie służebności jest niezbędne celem zapewnienia nowemu właścicielowi zabudowanej działki gruntu nr 309/2, dostępu do drogi publicznej. Służebność ustanowiona będzie w chwili przekazywania prawa własności.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej  w Nakle przy ul. Głównej służebnością gruntową, jest w pełni zasadne.

 

.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Artur Maligłówka


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-05-16

Wyświetleń: 1075

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-05-16

« POWRÓT

WYDRUK