» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 40/200/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.Symbol: 40/200/2007

Uchwała nr 40/200/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przedstawić Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik do uchwały nr 40/200/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

Uchwała nr  .........../2007

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .........................2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmiany w uchwale nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w ten sposób, że:

  1. w § 54, pkt 1 dopisać na końcu zdania zwrot: "o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych",
  2. w § 54, pkt 2 dopisać ppkt 64) o następującej treści: "Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dróg powiatowych i gminnych",
  3. w § 62 dopisać pkt 4 o następującej treści: "Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności Wydział opiniuje wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych",
  4. w § 66, pkt 1 skreślić ppkt 6) oraz dostosować numerację pozostałych podpunktów,
  5. w § 66, pkt 1 dopisać ppkt 20) o następującej treści: "opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych",
  6. w § 65, pkt 1 dopisać ppkt 14) i ppkt 15) w następującym brzmieniu:

"14) kompetencje wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a.            wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

b.           ustalanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów,

c.             nakładanie dodatkowych opłat w przypadku samowolnego wyłączenia gruntów  z produkcji rolnej,

d.           wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji gruntów rolnych,

e.            prowadzenie okresowych kontroli na terenach podlegających rekultywacji,

f.             wydawanie decyzji o zakończeniu rekultywacji,

15)   zadanie w zakresie: Ochrona Głównego Zbiornika Wód Poziemnych 330-Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją trenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji."

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach nie ulega zmianom.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

 

Wprowadzenie zaproponowanych w projekcie uchwały zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa jest spowodowane koniecznością uzupełnienia zakresu kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa. Zmiany są spowodowane wejściem w życie nowych przepisów, w szczególności zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zmiany dotyczą:

¡         przeniesienia kompetencji wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z zakresu zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do zakresu zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pkt 4 i 6 projektu uchwały),

¡         wpisanie do kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zadania: Ochrona Głównego Zbiornika Wód Poziemnych 330-Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją trenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji (pkt 6 projektu uchwały),

¡         wpisanie do kompetencji Wydziału Transportu i Dróg Publicznych zadania polegającego na prowadzeniu postępowań w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dróg powiatowych i gminnych (pkt 2 projektu uchwały),

¡         wpisanie do kompetencji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Budownictwa i Architektury zadania polegającego na opiniowaniu wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych (pkt 3 i 5 projektu uchwały).

 Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-15

Wyświetleń: 1236

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15

« POWRÓT

WYDRUK