» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 62/324/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego podejmowanych na rzecz organizacji EURO 2012 w naszym regionie

Symbol: 62/324/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/322/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: autopoprawek do projektu uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Symbol: 62/322/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/321/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr II/29/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 62/321/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/319/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości zmieniona Uchwałą nr 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r. i Uchwałą nr 266/1798/2006 z dnia 24.11.2006 r.

Symbol: 62/319/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/317/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg

Symbol: 62/317/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/316/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmia0ny uchwały nr 42/217/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Symbol: 62/316/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/315/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie umorzenia spłaty raty pożyczki udzielonej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przypadającej do spłaty w roku 2007.

Symbol: 62/315/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/314/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Radzionkowie przy ul.Sikorskiego 7a, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 62/314/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/313/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

Symbol: 62/313/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 62/312/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Ożarowice zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ożarowice

Symbol: 62/312/2007

Data wprowadzenia: 2007-10-12

WIĘCEJ »
POWRÓT