» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2007 r.

Uchwała nr 74/365/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 74/365/2007

Uchwała nr 74/365/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 30 października 2007 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 74/365/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 listopada 2007 roku

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.        

XV/164/2007

w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

2.        

XV/165/2007

w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2008 rok

Wykonuje:

Wydział Kultury, Promocji i Integracji Europejskiej

 

Nadzoruje:

Wicestarosta Powiatu

3.        

XV/166/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, sołectwo Nakło, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

4.        

XV/167/2007

w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

5.        

XV/168/2007

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

 

 

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

6.        

XV/169/2007

w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do dokonania zamiany nieruchomości

Wykonuje:

Wydział Gospodarki Mieniem

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

7.        

XV/170/2007

w sprawie w sprawie zmiany do Uchwały                              Nr IV/54/2007 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

 

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-11-23

Wyświetleń: 1079

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-11-23

« POWRÓT

WYDRUK