» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2007 roku

Uchwała nr 89/410/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu edukacji pozaszkolnejSymbol: 89/410/2007

Uchwała nr 89/410/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 31 grudnia 2007 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 i 22 i art. 32, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Uchwała Nr XV/165/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.
z późn. zm.) na 2008 rok.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego w okresie od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

 

§ 2

 

Celem konkursu ofert jest realizacja zadań Powiatu Tarnogórskiego w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

§ 3

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1.01.2008 roku, a kończy nie później niż 31.12.2008 roku.

 

§ 4

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze edukacji, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego:

a)       organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),

b)       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c)       stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 5

 

1.       Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznacza kwotę 210 000 zł.

2.       Wysokość środków przekazana na realizację zadania tego samego rodzaju w 2007 r. wynosiła
160 000 zł.

§ 6

 

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 8 lutego 2008 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264 poz. 2207) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 pokój nr 1.

2.       Do oferty należy dołączyć:

a)       harmonogram realizacji zadania,

b)       aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania).

3.       Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej zatytułowanej OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU EDUKACJI POZASZKOLNEJ zaadresowanej na Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul Karłuszowiec 5. Na kopercie  konieczne jest również umieszczenie danych oferenta.

 

§ 7

 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1.       Merytoryczna wartość zadania - zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, innowacyjność zadania, zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej (punktacja od 0 do maksimum 7 punktów).

2.       Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć , zakładani partnerzy i beneficjanci ( punktacja od 0 do maksimum 5 punktów).

3.       Finansowe - wysokość wkładu własnego (przy 20% - 1 punkt, przy 40% - 2 punkty, przy 50% - 3 punkty, przy 60% - 4 punkty, przy 70% i więcej - 5 punktów) maksymalnie 5 punktów

4.       Liczba uczestników zajęć (punktacja od 0 do maksimum 5 punktów).

5.       Zasięg terytorialny oferty (punktacja od 0 do maksimum 5 punktów).

6.       Okres prowadzenia zajęć (punktacja od 0 do maksimum 5 punktów).

 

§ 8

 

Koszty kwalifikowane stanowią:

a)      wydatki materiałowe podstawowe i pomocnicze, konieczne ze względu na program zajęć,

b)       koszty koniecznych usług związanych z prowadzeniem zajęć,

c)       koszty administracyjne związane z bazą lokalową przedsięwzięcia,

d)       wydatki osobowe,

e)      w przedsięwzięciach o charakterze przeglądów, festiwali prezentacji, wystaw, wydawnictw - opracowania autorskie, działania promocyjne, usługi specjalistyczne i techniczne oraz zakup wyposażenia materiałowego,

f)         wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach,

g)       transport sprzętu, osób i transport specjalistyczny,

h)       obsługa sędziowska, medyczna, techniczna,

i)         ubezpieczenie sprzętu i uczestników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),

j)         opłaty startowe i licencyjne,

k)       nagrody

l)        umowy zlecenia z trenerami, instruktorami, szkoleniowcami, nauczycielami oraz kierownikami zgrupowań,

m)     zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji zadania

n)      koszty ściśle związane z realizacją zadnia: obsługa finansowa, opłaty telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe, bankowe, kserograficzne.

 

§ 9

 

1. Wsparcie finansowe nie będzie udzielone jeśli:

a)      organizator nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie jest podmiotem określonym w § 4 uchwały,

b)      wysokość wnioskowanej dotacji przekracza 80% kosztu całkowitego realizowanego zadania,

c)       organizator przedsięwzięcia nie określi zasad promocji zadania,

d)       zadanie nie będzie obejmowało swym zasięgiem gmin Powiatu Tarnogórskiego,

e)       zadanie będzie organizowane pod patronatem innym niż Powiat Tarnogórski,

f)         wnioskowane dofinansowanie obejmować będzie koszty utrzymania etatowych pracowników administracji organizatora, utrzymania jego biur i inne koszty własne nie związane z organizacją projektu,

g)      podmiot nie wykazał wykonania i nie rozliczył projektów finansowanych z budżetu powiatu zgodnie z wymogami.

§ 10

 

1.       Nie będą rozpatrywane oferty:

a)       niekompletne,

b)      złożone po terminie - w przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego,

c)       nieczytelne,

d)       nie zawierające zapisów określonych ustawą jak również niniejszą uchwałą. 

2.       Nie dopuszcza się uzupełnienia oferty po wyznaczonym terminie ich składania,

3.       Wyżej wymienione dokumenty (także kserokopie dokumentów) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy pod rygorem nieważności. Wszystkie kserokopie powinny zostać potwierdzone, w zakresie ich zgodności z oryginałem

 

§ 11

 

1.      Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy uchwala Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

2.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

3.      O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. Ponadto wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl

4.       Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.       Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

§ 12

 

1.       Warunkiem zawarcia umowy jest:

a)       prawidłowe rozliczenie dotacji wcześniej uzyskanych z Powiatu Tarnogórskiego,

b)       w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.

2. Obowiązujący formularz oferty dostępny jest w:

a)       Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5 w pokoju nr 108,

b)      na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl 

 

§ 13

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2008 roku.

 

§ 14

 

Konkurs podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 16

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-01-04

Wyświetleń: 1105

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-04

« POWRÓT

WYDRUK