» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku

Uchwała nr 104/502/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych Pana Jana Wolewińskiego, zam. Bytom ul. Miętkiewicza 7/5 wobec Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 104/502/2008

Uchwała nr 104/502/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 marca 2008 roku

 

 

w sprawie całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych Pana Jana Wolewińskiego, zam. Bytom ul. Miętkiewicza 7/5 wobec Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr. 142 poz 1592 z późn. zmianami) w związku z §1 ust1 pkt a i ust 8 oraz §2 ust 1 pkt a Uchwały Nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 roku  w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych.

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

 

§ 1

 

 

Umorzyć w całości należność pieniężną w wysokości 9126,79zł ( słownie: dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), obejmującą należność główną w kwocie 5401,02zł (słownie: pięć tysięcy czterysta jeden złotych i  dwa grosze) oraz odsetki w kwocie 3725,77 (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych  i siedemdziesiąt siedem groszy), będącą wierzytelnością stanowiącą dochód własny Powiatu Tarnogórskiego, powstałą w wyniku nie wywiązania się przez dłużnika Pana Jana Wolewińskiego z obowiązku wpłaty należności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Wyświetleń: 1088

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-03-17

« POWRÓT

WYDRUK