» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Kompetencje Wydziału Budownictwa i Architektury 


 

Fragment „Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach”, który określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne, a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53.

 

                         Wydział Budownictwa i Architektury

 

1.   Wydział Budownictwa i Architektury wykonuje zadania z zakresu ustawy – Prawo budowlane oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności:

 

1)  udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,

 

2)  nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia

     nadzoru autorskiego,

 

3)  wydawanie pozwolenia na budowę i zatwierdzanie projektu budowlanego,

 

4)  przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych, nie objętych

     obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

 

5)  wnoszenie sprzeciwu w przypadkach, dotyczących zgłoszenia zamiaru budowy w trybie


     art. 30 ust. 6,

 

6)  nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obiektu lub robót objętych obowiązkiem

     zgłoszenia, w trybie art. 30 ust. 7,

 

7)  przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce i wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,

 

8)  nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, określając termin ich

     usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie, odmawianie zatwierdzenia projektu i udzielenia

     pozwolenia na budowę,

 

9)  wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na

     budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje

     się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,

 

10) wydawanie decyzji zezwalającej na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

     lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku ich naruszenia, uchylenie decyzji o

     pozwoleniu na budowę,

 

11) wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na rozpoczęcie lub wznowienie budowy, jeżeli budowa nie

      została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub

      budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata,

12)  przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

 

13)  nakładanie obowiązku stosowania przepisu art. 43 ust. 1 do obiektów budowlanych,

      wymagających zgłoszenia,

 

14) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz

     warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

 

15) udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 

16) sprawowanie nadzoru i wydawanie decyzji w sprawach określonych w art. 81 ustawy,

 

17) nakładanie – w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości wyrobów budowlanych

     lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego – w drodze

     postanowienia na uczestników procesu budowlanego, właściciela bądź zarządcy    obiektu

     budowlanego, a także dostawcy wyrobów, w rozumieniu przepisów o badaniach i

     certyfikacji,obowiązku dostarczenia, w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub

     ekspertyz,

 

18) zlecanie – w wypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen technicznych lub

     ekspertyz – wykonania tych ocen lub ekspertyz albo wykonania dodatkowych ocen lub ekspertyz

     na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia,

 

19) zwalnianie w drodze decyzji z obowiązku zapewnienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika

      budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjnej,

 

20) przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 82b ustawy,

 

21) wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez organy nadzoru

      budowlanego, że zachodzą okoliczności, uzasadniające wznowienie postępowania, albo

      stwierdzenia nieważności wydanej decyzji,

 

22) wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu.

 

 

2.  Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uzgadniania projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji procedury wewnętrznej w sprawie uzgadniania projektów  studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

 

3.   Zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.

 

4.   Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

5.   W ramach struktury Wydziału działa Powiatowy Konserwator Zabytków, polegający bezpośrednio Wicestaroście, który realizuje zadania określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych, w szczególności:

 

1)  w zakresie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Powiatem

     Tarnogórskim w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Powiatowi Tarnogórskiemu

     prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, z dnia 3 marca 2009

     roku (z późniejszymi zmianami), w szczególności:

 

a)   uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

 

b)   uzgadnianie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących rozbiórkę

      obiektów nie nadających się do remontu i uporządkowanie terenu,

 

c)    przedstawianie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego

      zabezpieczenia i wykonania prac oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być

      wprowadzone w tym zabytku,

 

d)   prowadzenie badań zabytków i przedmiotów posiadających cechy zabytków,

 

e)   przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest

      zabytkiem,

 

f)    udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

      budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w odniesieniu do staromiejskiego układu

      urbanistycznego Tarnowskich Gór,

 

g)    udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych,

       tablic, reklam oraz napisów, w odniesieniu do staromiejskiego układu urbanistycznego

       Tarnowskich Gór,

 

h)   udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru,  

      w odniesieniu do staromiejskiego układu urbanistycznego Tarnowskich Gór,

 

i)    udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia

      substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, w odniesieniu do staromiejskiego

      układu urbanistycznego Tarnowskich Gór,

 

j)    wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez

      pozwolenia, w odniesieniu do staromiejskiego układu urbanistycznego Tarnowskich Gór,

 

k)   wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu


      i uporządkowanie terenu albo decyzji zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak  

       najlepszego stanu w przypadku wykonania prac lub innych działań przy zabytku bez

      wymaganego pozwolenia, w odniesieniu do staromiejskiego układu urbanistycznego Tarnowskich

      Gór,

 

l)    uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla zabytków na 

      tereniestaromiejskiego układu urbanistycznego Tarnowskich Gór i dla obszarów i obiektów

      ujętych w gminnej ewidencji zabytków,

 

m)  opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do realizacji zadań,

 

n)   współdziałanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach dotyczących

      wpisania obiektów do rejestru zabytków,

 

2)    w zakresie zadań własnych Powiatu:

 

a)   umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, iż

      obiekt ten podlega ochronie,

 

b)    weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do

       rejestru z terenu Powiatu oraz merytoryczny nadzór nad realizacją umów i rozliczaniem dotacji,

 

c)    opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami i sporządzanie sprawozdania z

       realizacji programu.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Edgar Bronicki

Data dokumentu: 2015-09-30

Data wprowadzenia: 2015-09-30

Wyświetleń: 8258

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Grzegorz Bugajewski, dnia: 2007-10-23
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-05-30
Edycja dokumentu: Edgar Bronicki, dnia: 2015-09-30
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK