» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Kompetencje Wydziału Budownictwa i Architektury

Fragment Uchwały Nr XI/117/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

 

 

§ 61

Wydział Budownictwa i Architektury.

1.       Wydział Budownictwa i Architektury wykonuje zadania z zakresu prawa budowlanego.

2.       W szczególności w zakresie wskazanym w ust. 1. Wydział wykonuje następujące zadania:

1)       udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

2)       nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,

3)       wydawanie pozwolenia na budowę i zatwierdzanie projektu budowlanego,

4)       przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych,
nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

5)       nakładanie w drodze postanowienia - na zgłaszającego zamiar wykonania robót w trybie
art. 30 Prawa budowlanego - obowiązku uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji,

6)       wnoszenie sprzeciwu w przypadku, gdy zgłoszenie zamiaru budowy w trybie art. 30:

a)       dotyczy budowy lub wykonywania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia
na budowę,

b)       narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,

c)       dotyczy obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje,

7)       nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obiektu lub robót objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

a)       zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

b)       pogorszyć stan środowiska lub stan zachowania zabytków,

c)       pogorszyć warunki zdrowotno - sanitarne,

d)       wprowadzić, utrwalić bądź zwiększyć ograniczenia lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,

8)       przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

9)       nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

a)       może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,

b)       wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,

10)   nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie, odmawianie zatwierdzenia projektu
i udzielenia pozwolenia na budowę,

11)   wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki,

12)   wydawanie decyzji zezwalającej na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku ich naruszenia, uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę,

13)   wydawanie nowej decyzji o pozwoleniu na rozpoczęcie lub wznowienie budowy, jeżeli budowa
nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa
w ppkt 12 stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata,

14)   przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

15)   nakładanie obowiązku stosowania przepisu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane do obiektów budowlanych, wymagających zgłoszenia,

16)   rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości raz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

17)   udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

18)   sprawowanie nadzoru i wydawanie decyzji w sprawach określonych w art. 81 ustawy,

19)   w razie powstania uzasadnionych wątpliwości, co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego - nakładanie w drodze postanowienia na uczestników procesu budowlanego, właściciela bądź zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, obowiązku dostarczenia, w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych
lub ekspertyz,

20)   w wypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen technicznych
lub ekspertyz, zlecenie wykonania tych ocen lub ekspertyz albo wykonania dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia,

21)   zwalnianie w drodze decyzji z obowiązku zapewnienia kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy oraz umieszczenia tablicy informacyjnej,

22)   prowadzenia rejestrów wniosków i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywania dokumentów, objętych pozwoleniem na budowę,

23)   przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu
na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wynikających z przepisów prawa budowlanego,

24)   uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych
i kontrolnych, oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji, związanych z tymi czynnościami,

25)   przekazywanie do organu wyższego stopnia uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków
o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,

26)   wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez organy nadzoru budowlanego, że zachodzą okoliczności, uzasadniające wznowienie postępowania, albo stwierdzenia nieważności wydanej decyzji,

27)   wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu.

3.       Wydział realizuje również następujące zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)         uzgadnianie projektów studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

4.       Wydział realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a w szczególności wydział wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

5.       Wydział wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiaty Osoba wprowadzająca dokument: Marek Cieśla

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2012-05-30

Wyświetleń: 5656

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT