» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków » Powiatowy Konserwator Zabytków

Kompetencje wydziału


Symbol: GKZ.0716-12/06

Powiatowy Konserwator Zabytków realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 243 poz. 1623, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku, Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w stosunku do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską, obejmujące w szczególności:

1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską wynikającą z postanowień planów miejscowych z wyłączeniem układów zieleni      zabytkowej i stanowisk archeologicznych oraz obiektów stanowiących własność Powiatu i Skarbu      Państwa; 
2. uzgadnianie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia, w stosunku do nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia nie wpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa;
3. przedstawianie w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie planów miejscowych;  
4. prowadzenie badań obiektów i przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;
5. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;
6. zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;
7. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienie tymczasowego zajęcia;
8. udzielanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych (z wyłączeniem robót polegających na rozbiórce) przy zabytku wpisanym do rejestru w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
9. udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów wyłącznie w odniesieniu do chronionego układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
10. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac budowlanych wykonywanych bez pozwolenia w odniesieniu do robót budowlanych na obszarze układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa oraz robót prowadzonych w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na zabytkami;
11. wydawanie decyzji na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z decyzjami wydawanymi na podstawie art. 43 tej ustawy;
12. wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w wypadku prac budowlanych wykonywanych bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na obszarze chronionego układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
13. uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla zabytków znajdujących się na terenie chronionego układu urbanistycznego w Tarnowskich Górach, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
14. opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do realizacji zadań;
15. opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami, a następnie sporządzanie sprawozdania z realizacji tego programu;
16. współdziałanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w postępowaniach dotyczących wpisania obiektów do rejestru zabytków;
17. umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znaków informujących, iż obiekt podlega ochronie;
18. wykonywanie zadań związanych ze społeczną opieką nad zabytkami (ustanawianie społecznych opiekunów zabytków, prowadzenie listy, wydawanie legitymacji i zaświadczeń);
19. wnioskowanie o przejęcie zabytku nieruchomego na rzecz Skarbu Państwa lub gminy w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami;
20. przeprowadzanie lustracji obiektów zabytkowych, monitorowanie stanu ich zachowania oraz prawidłowości użytkowania;
21. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
22. prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych z terenu Powiatu Tarnogórskiego;
23. weryfikacja wniosków w sprawach udzielania dotacji na sfinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz merytoryczny nadzór nad realizacją umów i rozliczeniem przyznanych dotacji;Osoba wprowadzająca dokument: Celina Maryńczuk

Data wprowadzenia: 2011-07-07

Wyświetleń: 1744

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT