» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/867/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychSymbol: 181/867/2009

Uchwała nr 181/867/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmianami)

 

 

Zarząd  Powiatu

 

u c h w a l a :

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

Załącznik do uchwały nr 181/867/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich  Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku.                                           

        Uchwała nr ...…/…...…/2009

       Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia …………………………..

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008r. tekst jednolity)

 

 

Rada Powiatu

u c h w a l a :

 

 

§1

Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Określić zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

 

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

   §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

 w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia                        2009r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

 

222.483,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art. 11

42.483,00

 

 

 

2.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: art. 12a

90.000,00

 

 

 

3.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: art. 26e

45.000,00

 

 

 

4.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, w tym także poniesionych przez pracodawcę: art. 40 i art. 41

45.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia                      2009r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

1.435.183,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów   w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. A

 

 

330.622,00

 

 

 

 

 

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b

49.268,00

 

 

 

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

 

43.533,00

 

 

 

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

124.000,00

 

 

 

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

887.760,00

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-04

Wyświetleń: 1226

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-04

« POWRÓT

WYDRUK