» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 185/900/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.Symbol: 185/900/2009

Uchwała nr 185/900/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały  nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Zgłosić następujący wniosek do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków:

¡         dla działki gruntu nr 1744/23 położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, stanowiącej współwłasność Powiatu Tarnogórskiego; przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Burmistrz Miasta Radzionków na podstawie art. 11, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.) pismem KG.7320-2/08/09 z dnia 22 stycznia 2009 roku zawiadomił o podjęciu przez Radę Miasta Radzionków uchwały nr XXXV/299/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia  do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.

            Zmianą objęty został obszar w obrębie ulicy Gen. Wł. Sikorskiego w zakresie przywrócenia funkcji aktywności gospodarczej na części terenu określonej dotychczas w Studium jako tereny mieszkaniowo-usługowe oraz rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Norwida.

            Zgodnie z opiniami poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego proponuje się zgłosić zmianę do Studium dotyczącą nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego położonych przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego.

             

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1289

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK