» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 186/902/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznejSymbol: 186/902/2009

Uchwała nr 186/902/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 19 lutego 2009 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

 

 

            Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008, Nr 115, poz. 728) w związku z art. 4 ust. 1, pkt 3 i 22 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)     

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1 

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego z zakresu pomocy społecznej obejmujący:

 

a)       Zadanie nr 1- Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci                            i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 60 miejsc,

b)       Zadanie nr 2 - Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych na 62 miejsca,

c)       Zadanie nr 3 - Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 70 miejsc

 

§2

 

1.                   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze pomocy społecznej:

a)         organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

b)         podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2.                   Rodzaj zadania i wysokość dotacji na jego realizację:

a)         przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadania  z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b)         poszczególne zadania dotyczą prowadzenia domu pomocy społecznej określonego typu o zasięgu ponadgminnym,

c)         na finansowanie poszczególnych ofert wyłonionych w drodze konkursu Powiat Tarnogórski w roku 2009 oraz w latach następnych przeznaczy dotację celową z budżetu państwa, której wysokość zostanie określona przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja celowa przysługuje jedynie na mieszkańców domu pomocy społecznej  przyjętych lub skierowanych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004r.,

d)         wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2009 roku z dotacji będzie wynosić:

      - Zadanie nr 1 - 873 168,00zł,

- Zadanie nr 2 - 748 992,00zł,

- Zadanie nr 3 - 1 187 508,00zł,

i może ulec zmianie w zależności od środków przyznawanych na realizację zadania decyzją        Wojewody Śląskiego,

e)         dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych
z finansowanym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji, szczegółowe warunki i terminy przekazywania dotacji określone zostaną w umowie,

f)           pobyt mieszkańców domu pomocy społecznej przyjętych na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej po 1 stycznia 2004r. jest finansowany na zasadach określonych w art. 60 - 62 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej,

g)         informacja o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji

 

 

 

 

 

Numer zadania

Podmiot realizujący zadanie

Koszt realizacji zadania w roku 2008

1

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Nakło Śląskie, ul Główna 8

1 351 415,20zł

w tym dotacja Wojewody:

1 090 861,00zł

2

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 22,

1 510 287,06zł

w tym dotacja Wojewody:

658 084,00zł

3

Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzony przez Zakon Posługujących Chorym Ojców Kamilianów Zbrosławice,  ul. Wolności 34

1 899 700,53zł

w tym dotacja Wojewody:

1 384 390,00z

 

§3

 

Warunki przyznawania dotacji i realizacji zadania:

a)         przyznanie dotacji następuje na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego w sferze pomocy społecznej,

b)         warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 30.03.2009 r., oferty zamkniętej kopercie (druk oferty do pobrania na stronie: www.powiat.tarnogorski.pl w zakładce "sprawy społeczne") zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej  z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427) w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem: "Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej. Zadanie pn. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla ............. NIE OTWIERAĆ".,

c)         do oferty należy dołączyć:
-           aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez  niego działalności (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
-           aktualny statut podmiotu,
-           sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa ) i merytoryczne z działalności podmiotu za rok ubiegły; sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać w szczególności informacje o podejmowanych działaniach, grupie odbiorców, formach realizacji zadań oraz ich efektach; w przypadku organizacji działających krócej, za spełnienie wymogów uważa się sprawozdanie za okres: od rejestracji     do daty ogłoszenia konkursu,
-           zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przez wojewodę właściwego ze względu na położenie domu,
-           dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom,
-           propozycję obsady etatowej z wyszczególnieniem liczby pracowników i ich wymaganymi kwalifikacjami,
-           w przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania    podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny      oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

d)         ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów,

e)         odrzuceniu podlegają oferty:
-           złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
-           złożone po terminie,
-           których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
-          dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
-           złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z ogłoszeniem,
-           nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
-           podpisane przez osoby nieupoważnione,
-           oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanej dotacji lub wydatkowały       ją niezgodnie z przeznaczeniem,
-           niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub dostarczone w nie zamkniętej kopercie lub bez        ww. dopisku na kopercie,

f)           złożenie oferty nie jest równoznaczne ze zleceniem zadania,

g)         warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy  o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545) pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a uprawnionym podmiotem,

h)         dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, tel. 032 381 81 01.

§4


Termin i tryb stosowany przy wyborze oferty:

a)         rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 10.04.2009 r.,

b)         postępowanie konkursowe przeprowadza zespół opiniujący powołany uchwałą Zarządu Powiatu  w Tarnowskich Górach,

c)         ostateczną decyzję o wyborze ofert i zleceniu zadania podejmuje Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach, po zapoznaniu się z opinią zespołu w terminie do dnia 30.04.2009 r.,

d)         do uchwały Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


§5

 

Termin realizacji zadania:

a)         zlecenie realizacji zadania o którym mowa powyżej obejmuje okres: od dnia podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

§6


Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

a)         >przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

       -           stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, cele i zakładane rezultaty  oraz działania niezbędne do realizacji zadania,
       -           koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania,
       -           posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
       -           ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe  wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach),

b)         zespół opiniujący rozpatrzy złożone oferty w oparciu o kryteria wymienione wyżej w systemie punktowym: od 0 do 3 punktów w ramach każdego kryterium, gdzie :

            0 - oferta nie spełnia wymogów konkursu

            1 - oferta w stopniu dostatecznym spełnia warunki konkursu

            2 - oferta w stopniu dobrym spełnia warunki konkursu

            3 - oferta w stopniu bardzo dobrym spełnia warunki konkursu

 

§7

 

Regulacje końcowe :

a)    wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,

b)    warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zleconego zadania,

c)    podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)    Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach zastrzega sobie prawo do:

            -           przesunięcia terminu realizacji zadania,

            -           unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn,

            -           zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

§8

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§9

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1581

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK