» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2009 roku

Uchwała nr 189/919/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia dokumentacji konkursowej dla Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry, które będzie wnioskodawcą i beneficjentem w konkursie zamkniętym Nr 08.03.00-064/09, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Symbol: 189/919/2009

Uchwała nr 189/919/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 02 marca 2009 roku

 

 

            w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia dokumentacji konkursowej dla Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy  ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry, które będzie wnioskodawcą i beneficjentem w konkursie zamkniętym Nr 08.03.00-064/09, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Na podstawie art. 32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Udzielić pełnomocnictwa Pani Joannie Stomskiej, Dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 189/919/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 marca 2009 roku

 

 

PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

 

 

            Udziela się Pani Joannie Stomskiej, Dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 (42-600 Tarnowskie Góry), jako wnioskodawcy i beneficjentowi, pełnomocnictwa na złożenie dokumentacji konkursowej w konkursie zamkniętym Nr 08.03.00-064/09, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Pełnomocnictwo obejmuje prawo do reprezentacji, składania oświadczeń woli i wiedzy  w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego oraz wykonania zobowiązań (w tym finansowych), wynikających z umowy o dofinansowanie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji.

 

Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach, występujące jako wnioskodawca i beneficjent, jest zobowiązane we własnym zakresie i na własny koszt przygotować dokumentację konkursową wraz z załącznikami oraz zapewnić złożenie dokumentacji konkursowej we właściwy sposób i we właściwej formie.

 

Niniejsze pełnomocnictwo nie wyklucza możliwości składania równorzędnych dokumentacji konkursowych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i inne podległe mu jednostki organizacyjne.

 

W przypadku nie wyłonienia projektu do dofinansowania, pełnomocnictwo przestaje obowiązywać
w dniu otrzymania przez strony informacji w tej sprawie.

 

Powiat Tarnogórski nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody związane z realizacją projektu lub udzielonym pełnomocnictwem.

 

W przypadku przyjęcia projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna, zawartej z Zarządem Województwa Śląskiego, Dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno  - Handlowej w Tarnowskich Górach jest zobowiązany do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności jest odpowiedzialny za sprawozdawczość, monitoring, wyodrębnioną ewidencję księgową oraz rozliczenie otrzymanej dotacji rozwojowej.

 

W przypadku wykorzystania dotacji rozwojowej niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur o których mowa w art. 208 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) lub pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej w Tarnowskich Górach zobowiązuje się do zwrotu całości lub części dotacji rozwojowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Wszelkie decyzje, czynności i dokumentacja związana z realizacją projektu muszą być uzgodnione ze Starostą Powiatu Tarnogórskiego.

 

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-03-30

Wyświetleń: 1438

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-03-30

« POWRÓT

WYDRUK