» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2009 roku

Uchwała nr 194/950/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie.Symbol: 194/950/2009

Uchwała nr 194/949/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia i część zachodnia.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz  § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie w następującym składzie:

1.        Józef Korpak - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -  Przewodniczący Komisji

2.        Sławomir Wilk- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.        Gerda Ochman - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -  Członek Komisji

4.        Jadwiga Pszoniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

5.        Aleksandra Dyla - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

6.        Mirosław Papiernik    - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

7.        Izabela Mrozek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły  -   Członek Komisji

8.        Ewa Mann - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły  -   Członek Komisji

9.        Elżbieta Batko - przedstawiciel Rodziców  Uczniów Szkoły -   Członek Komisji

10.    Dorota Surowczyk  - przedstawiciel Rodziców Uczniów Szkoły -   Członek Komisji

11.    Barbara Panczocha   - przedstawiciel KM NSZZ "Solidarność"

   Oświata Ziemi Tarnogórskiej  -   Członek Komisji

12.    Małgorzata Durlak  - przedstawiciel  ZNP Oddział Tarnowskie Góry  -   Członek Komisji

§ 2

Ustanowić Jolantę Sorn -Tomczewską  - pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej - jako sekretarza komisji konkursowej, uprawnionego do dokumentowania przebiegu jej prac. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-04-09

Wyświetleń: 1277

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-04-09

« POWRÓT

WYDRUK