» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała nr 206/1010/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 206/1010/2009

Uchwała nr 206/1010/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 maja  2009 roku

 

w sprawie zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

  

Uzasadnienie

 

Dochody

-zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę 515 844 zł, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 480 419 zł

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tytułu darowizny o kwotę  6 000 zł

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w związku z rezygnacją z projektu pn.: ,,Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń" o kwotę 997 178 zł

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność   z tytułu odsetek o kwotę 300 zł

- zwiększono plan dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów z tytułu stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach  o kwotę 1 548 zł

- zwiększono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  w Tarnowskich Górach o kwotę 371 583 zł w ramach przystąpienia do programu Leonardo da Vinci .

- -zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę 655 zł

- zwiększono plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 66 677 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Wydatki

- zwiększono plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35 425 zł na wydatki bieżące.

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę  6 000 zł z tytułu zwiększonych dochodów

- zwiększono plan wydatków dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale  75704 Rozliczenia        z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 480 419 zł

- zwiększono plan wydatków  w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne             i celowe o kwotę 1 200 zł

- dokonano przesunięcia  do działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracji szkół  z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4 662 zł

- dokonano przesunięcia z działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80195 Pozostała działalność do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   o kwotę 2 000 zł

 

- zmniejszono plan wydatków dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w Rodzinnym Domu Dziecka  w Świerklańcu o kwotę 6 191 zł 

- dokonano przesunięcia w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomoc społecznej na wykonanie remontu pokrycia dachowego w segmencie ,,A" Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń.

- dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdziale 85311 Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów współorganizacji XXIII Zlotu Zmotoryzowanych  Niepełnosprawnych połączonego z rajdem ,, U Gwarków"      o kwotę 1 700 zł

- dokonano zwiększenia w planie wydatków  w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333  Powiatowe urzędy pracy  o kwotę 5 891 zł na wynagrodzenia .

- dokonano zmniejszenia w planie wydatków w  dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 Pozostała działalność  o  kwotę 2 900 zł

- dokonano przesunięcia  z działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80130 Szkoły zawodowe          z zadania ,,Przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie przy  ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych-Budowa kuchni i stołówki" w kwocie 20 000 zł  do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami   i nieruchomościami  na remonty budynków mieszkalnych.

-zwiększono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia      i pochodne.

- dokonano przesunięcia o kwotę 523 243 zł do dział 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80130 Szkoły zawodowe  na zadnie pn. ,,Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego  w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"    z następujących zadań:

a)  "Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 16" rozdz. 75020 paragraf 6050    o kwotę 48 000 zł

b) " Projekt remontu budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 29" rozdz. 75020 paragraf 6050 o kwotę 200 000 zł

c)  "Projekt termomodernizacji LO im. Sempołowskiej"  rozdz. 80120 paragraf 6050 o kwotę 80 000 zł

d) " Wymiana parkietu w sali gimnastycznej oraz okien w sali tenisa stołowego i zaplecza tych sal        w ZSTU" rozdz. 80 130 paragraf 6050 o kwotę 34 191 zł

e) " Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ZSTE przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby ZSS - budowa kuchni i stołówki" rozdz.80130 paragraf 6050 o kwotę 30 800 zł

f)  "Remont budynku pałacu myśliwskiego  DPS w Miedarach" rozdz. 85403 paragraf 6050 o kwotę 130 252 zł

g) zabezpieczono w planie budżetu na rok 2010 brakującą kwotę 1 147 299 zł na zadanie              pn.,, Remontu dachu w zespole Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach"

 

 


 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Wyświetleń: 1205

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 206/1010/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-06-01, Pobrań: 975, Typ: ZIP, Rozmiar: 11.01 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-01

« POWRÓT

WYDRUK