» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2009 roku

Uchwała nr 214/1095/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: zaopiniowania "Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"Symbol: 214/1095/2009

 

Uchwała nr 214/1095/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 13 lipca 2009 r.

 

w sprawie: zaopiniowania "Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016"   

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz  w związku z art. 14  ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Zaopiniować pozytywnie "Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tarnowskie Góry na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016", wnosząc o usunięcie z opiniowanego opracowania błędów edytorskich oraz uwzględnienie uwag określonych poniżej:  

1.       Rozdział 3.2. tabela nr 4 (str. 14):

    Dane zawarte w wierszu drugim tabeli są niekompletne:

Ø       nie ujmują decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.12.2007 r. znak GOŚR/G.7635-4-56/07 zmieniającej decyzję Starosty Tarnogórskiego udzielającą firmie W&G Recycling zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów.

Ø       nie ujmują odpadu o oznaczeniu kodowym 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje  i   przedmioty)    z   mechanicznej   obróbki   odpadów     inne    niż   wymienione   w   19 12 11 -  odzyskiwanego w instalacji firmy W&G Recycling w Tarnowskich Górach przy ul. Grzybowej   62/64.

2.    Rozdział 4.1.5 tabela nr 15 (str. 29, 30):

   Zawarte  w  tabeli   dane  o   podmiotach   gospodarczych  zbierających   zużyty  sprzęt elektryczny  i   elektroniczny  należy uzupełnić o informację czy podmioty te działają zgodnie z zapisami ustawy  o odpadach. W prowadzonym przez Starostę Tarnogórskiego rejestrze posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów  nie figurują (ujęte w "Planie…") następujące punkty zbierania:

Ø       PUH LIBRA  ul. Towarowa 4  Tarnowskie Góry,

Ø       POLBITA Sp. z o.o. ul. Krakowska 10a Tarnowskie Góry,

Ø       Klub WWW s.c.  Rynek 9, ul. Nakielska 1-3 (Hala Targowa) Tarnowskie Góry,

Ø       Osada Jana  Rabstein, Dybich S.J., ul. Słoneczników 41 Tarnowskie Góry,

Ø       MELBUD ul. Legionów 3 Tarnowskie Góry.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-08-07

Wyświetleń: 1330

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-08-07

« POWRÓT

WYDRUK