» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały zarządu Powiatu z dnia 7 września 2009 roku

Uchwała nr 226/1146/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 września 2009 rokuSymbol: 226/1146/2009

Uchwała nr 226/1146/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 7 września 2009 roku

 

w sprawie rozłożenia na raty należności Pana ...........................z tytułu niewykonania umowy dotyczącej wykonania opracowania pod nazwą "Uproszczone plany urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz wykonanie inwentaryzacji stanu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na terenie Gmin i Miast Powiatu Tarnogórskiego, obowiązującego w latach 2006 - 2015".

 

Na podstawie art. 32 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z 2005 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 10 Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  28 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych, zmienionej Uchwałą nr LI/500/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

1.  Rozłożyć na 10 rat zadłużenie Pana .................o łącznej wysokości ..............zł, w skład którego wchodzą:

-    należność w kwocie ................zł z tytułu zakupu materiałów geodezyjnych, które to następnie zostały przekazane protokolarnie dłużnikowi

-     należność w kwocie ................zł tytułem odsetek. 

 

2.  Brak spłaty jednej raty zobowiązania w terminie, spowoduje natychmiastową wymagalność należności wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-09-24

Wyświetleń: 1026

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-09-24

« POWRÓT

WYDRUK