» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 250/1274/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo BibielaSymbol: 250/1274/2009

Uchwała nr 250/1274/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 07 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17, pkt 7), lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 § 1

Zgłosić następujące wnioski do uchwały Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela:

1.       przy sporządzaniu ww. planu zagospodarowania przestrzennego należy wziąć pod uwagę zapisy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 roku nr SR-I-6814/3/33/2000  na mocy której, teren objęty ww. uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim leży  w granicach strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych "Bibiela" w Miasteczku Śląskim;

2.       przy sporządzaniu ww. planu zagospodarowania przestrzennego należy wyszczególnić obiekty o wartości zabytkowej ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie oraz określić zakres i formę ich ochrony konserwatorskiej. 

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 981

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK