» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2010 roku

Uchwała nr 262/1325/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rokSymbol: 262/1325/2010

Uchwała nr 262/1325/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 stycznia 2010 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uchwała Nr  

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.); art. 211; 212; 214; 215; 217; 222; 235 ust. 1, 2 i 3; 236 ust. 1, 2, 3, 4; 239; 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); art. 121 ust. 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241); art. 403 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.),

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok:

 

1.       Treść uchwały otrzymuje brzmienie:

 

 

"Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok w wysokości 166 262 232 zł,
z tego:

-      dochody bieżące w kwocie 131 665 199 zł;

-      dochody majątkowe w kwocie 34 597 033 zł;

zgodnie z tabelą Nr 1.

 

2.       Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 205 232 zł, zgodnie z tabelą Nr 2;

b)      dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 500 000 zł,

c)       dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 550 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

 

 

§ 2

 

1.   Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok w wysokości 165 727 130 zł,

z tego:

-      wydatki bieżące w kwocie 137 780 944 zł;

-      wydatki majątkowe w kwocie 27 946 186 zł;

zgodnie z tabelą Nr 4.

 

2.   Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a)       wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 205 232 zł, zgodnie z tabelą Nr 5;

b)      wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku
w wysokości 27 946 186 zł, zgodnie z tabelą Nr 6;

c)       wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku
w wysokości 9 192 794 zł, z tego:

-         wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 743 070 zł, w tym:

§       wydatki na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 45 000 zł;

§       wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 698 070 zł;

-         wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości 8 449 724 zł, w tym:

§       wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w wysokości 1 018 000 zł;

§       wydatki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 79 320 zł;

§       wydatki na dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty
w wysokości 6 903 000 zł;

§         wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 449 404 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

d)       wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 3

 

1.       Przychody budżetu w wysokości 4 962 195 zł, rozchody w wysokości 5 497 297 zł, zgodnie
z tabelą Nr 7.

2.       Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 535 102 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na częściową spłatę długu.

 

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1.             ogólną w kwocie                                                                                    180 000 zł

2.             celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie                    15 000 zł

3.             celową na wydatki związane z oświatą w kwocie                                       350 000 zł

 

 

§ 5

 

  1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

1.       stan środków na początek okresu                                                          150 000 zł

2.       dochody                                                                                             1 005 359 zł

3.       wydatki                                                                                              1 145 359 zł

4.       stan środków na koniec okresu                                                                10 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

1)       gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

a)       przychody - 1 910 400 zł,

b)      wydatki     -  1 847 610.zł

c)       podatek dochodowy - 11 920 zł

d)       zysk/ strata netto - 50 870 zł

e)       wpłata z zysku do budżetu - 25 435 zł

f)        stan środków na koniec roku - 14 301 zł

g)       stan środków na początek okresu- 14 301 zł

h)       wpłata na rachunek finansowania inwestycji-25 435 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2)       zakładu budżetowego:

a)       przychody:   3 290 200 zł,

b)      wydatki:       3 325 200 zł,

c)       stan środków na początek roku: - 105 000 zł

d)       stan środków na koniec okresu: - 140 000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

§ 6

 

Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 8.

 

 

§ 7

 

1.          Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.       stan środków na początek okresu                                                                    0 zł

2.       przychody                                                                                             920 000 zł

3.       wydatki                                                                                                 838 450 zł

4.       stan środków na koniec okresu                                                                81 550 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.

 

2.          Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)       Stan środków na początek roku - 808 510 zł

2)       przychody -  1 185 000.zł,

3)       wydatki     -  1 993 510 zł,

4)       stan środków na koniec roku - 0 zł

zgodnie z tabelą Nr 10. 

 

§ 8

 

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  

§ 9

 

Upoważnia się zarząd do:

1.       zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł;

2.       lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

3.       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 5 000 000 zł;

4.       finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej
w załączniku Nr 6;

5.       udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty 1 500 000 zł w roku budżetowym;

6.       dokonywania zmian w planie:

a)       wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,

b)      wydatków majątkowych,

c)       w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

7.       przekazywania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 10

 

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochody powiatu. 

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

  

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty."

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

  

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-01-20

Wyświetleń: 1205

Załączniki:
1) Załączniki Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-01-20, Pobrań: 741, Typ: XLS, Rozmiar: 243.5 KB
2) Załączniki Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-01-20, Pobrań: 991, Typ: XLS, Rozmiar: 68 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-20

« POWRÓT

WYDRUK