» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2010 roku

Uchwała nr 269/1349/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rokSymbol: 269/1349/2010

Uchwała nr  269/1349/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 lutego 2010 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu  uchwały  w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmian
w  budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.); art. 211; 212; 214; 215; 217; 222; 235 ust. 1, 2 i 3; 236 ust. 1, 2, 3, 4; 239; 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); art. 121 ust. 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241); oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.),

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku       w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.w § 1 ust 1 ,,Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok’’ zmienia się kwotę 166 263 436 zł na kwotę  168 705 613  zł, z tego:

- dochody bieżące - zmienia się kwotę 131 666 403 zł na kwotę 133 256 555 zł

- dochody majątkowe - zmienia się kwotę  34 597 033 zł na kwotę 35 449 058 zł

 

2. w § 2 ust 1 ,,Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok zmienia się kwotę 165 728 334 zł na kwotę 168 170 511 zł

z tego:

           -  wydatki bieżące - zmienia się kwotę 137 782 148 zł na kwotę  138 858 343  zł;

-  wydatki majątkowe - zmienia się kwotę  27 946 186 zł na kwotę 29 312 168 zł

 

3. w § 2 ust 2b ,,Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku"zmienia się kwotę 27 946 186 zł na kwotę 29 312 168 zł

4.w § 2 ust 2c,,Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku
zmienia się kwotę 9 192 754 zł na kwotę 10 031 704 zł, z tego:

-         wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się kwotę 743 030 zł na kwotę 872 280 zł

§       wydatki na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zmienia się kwotę 44 960 zł na kwotę 48 960 zł

§       wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zmienia się kwotę 698 070 zł na kwotę 823 320 zł

-         wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się kwotę 8 449 724 zł na kwotę 9 159 424 zł

§       wydatki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom zmienia się kwotę 79 320 zł na 97 020 zł

§         wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  zmienia się kwotę 449 404 zł na kwotę 1 141 404 zł

 

5. Usuwa się Tabele Nr 9.

6. Tabela Nr 10 otrzymuje numer Nr 9.

7.  § 7 otrzymuje postać

 

1.           Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)       stan środków na początek roku - 808 510 zł

2)       przychody -  1 185 000.zł,

3)       wydatki     -  1 993 510 zł,

4)       stan środków na koniec roku - 0 zł

zgodnie z tabelą Nr 9. 

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok do Uchwały     Nr XLVII/433/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego 2010 rok do Uchwały  Nr XLVII/433/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 6 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku  do Uchwały  Nr XLVII/433/2010 Rady Powiatu   w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, zgodnie z Tabelą Nr 3  do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Wydatki na dotacje udzielone z budżetu Powiatu Tarnogórskiego   w 2010 roku  do Uchwały  Nr XLVII/433/2010 Rady Powiatu   w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

 

§6

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków   o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do Uchwały  Nr XLVII/433/2010 Rady Powiatu   w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2010 roku, w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały.

   

§ 7

  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach. 

 

§ 8

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-02-18

Wyświetleń: 1172

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 269/1349/2010 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-02-18, Pobrań: 990, Typ: XLS, Rozmiar: 110.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-02-18

« POWRÓT

WYDRUK