» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2010 r.

Uchwała nr 274/1364/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich GórachSymbol: 274/1364/2010

Uchwała nr 274/1364/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 4 marca 2010 roku

 

w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 25 lutego 2010 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Załącznik do uchwały nr 274/1364/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku.

 

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

1.   

XLVIII/444/2010

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im.              dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

 

Wykonuje:

Wydział Zdrowia                 i Spraw Społecznych

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

2.   

 

 

XLVIII/ 445/2010

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

3.   

 

 

 

 

 

XLVIII/446/2010

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek              i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

4.   

 

 

 

XLVIII/447/2010

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVI/433/2009 roku Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

5.   

 

XLVIII/ 448/2010

w sprawie zmiany  Uchwały Nr V/68/2007 roku Rady Powiatu                    w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego               

 

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

6.   

 

 

 

XLVIII/449/2010

w sprawie uchylenia Uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XX/174/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz nr XLVI/435/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu

Wykonuje:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

7.   

 

 

 

XLVIII/450/2010

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 11 z siedzibą                    w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

8.   

 

 

 

XLVIII/451/2010

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

9.   

 

 

XLVIII/452/2010

w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego                     z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

10.    

 

 

 

XLVIII/453/2010 

w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach                          ul. Rogowskiego 43

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

11.    

 

 

 

XLVIII/454/2010

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół  Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

12.    

 

 

XLVIII/455/2010

w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego                         i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego                 w 2009 roku

Wykonuje:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-03-12

Wyświetleń: 1160

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-03-12

« POWRÓT

WYDRUK