» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-2/10

Tarnowskie Góry, dnia 25 marca 2010 roku

SKO.0913-2/10

SZANOWNY PAN
Jacek Pieczyk
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury im. Henryka Jordana
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) rozliczeniu kosztów podróży służbowej przez Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w terminie niezgodnym z §8a ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późn. zm.);
2) braku określenia w Regulaminie wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury kategorii zaszeregowania dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ze wskazaniem minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracy, co jest niezgodne z art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz.1458);
3) braku uzgodnienia treści załączników do Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury z działającą w tej jednostce zakładową organizacją związkową, co jest niezgodne z art.772 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz.94 z późn. zm.);
4) braku udokumentowania daty podania Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury do wiadomości pracowników, co uniemożliwia precyzyjne określenie dnia jego wejścia w życie;
5) przyznaniu pracownikom Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury premii określonej kwotowo, co jest niezgodne z §13 Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury;
6) przyznaniu pracownikowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury dodatku specjalnego, niegodnie z art.36 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz.1458);
7) dokonaniu zmiany wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury bez zachowania formy pisemnej, co jest niezgodne z art.29 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz.94 z późn. zm.);
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-2/10, zobowiązuję do:
1) rozliczania kosztów podróży służbowej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia podróży, zgodnie z §8a ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późn. zm.);
2) kompletnego opracowania załączników nr 1 - wykaz stanowisk oraz nr 2 - tabela wymagań kwalifikacyjnych do Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, poprzez określenie w nich kategorii zaszeregowania dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ze wskazaniem minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracy, zgodnie z art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz.1458), a także uzgodnienia treści wszystkich załączników do ww. Regulaminu z działającą w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury zakładową organizacją związkową, zgodnie z art.772 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz.94 z późn. zm.);
3) opracowania oraz stosowania wewnętrznych regulacji w zakresie dokumentowania terminów obowiązywania regulaminu wynagradzania;
4) ustalania kwot premii w okresach miesięcznych na podstawie dokonywanej przez Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury oceny pracy wykonanej przez pracownika za dany miesiąc, z uwzględnieniem zasad określonych w §13 ust.7 i 9 Regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, z jednoczesnym dokonaniem zmian umów o pracę, w których premia została określona kwotowo celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem;
5) przyznawania pracownikowi dodatku specjalnego wyłącznie na czas określony z tytułu okresowego zwiększenia jego obowiązków służbowych lub powierzenia mu dodatkowych zadań, zgodnie z art.36 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 r., nr 223, poz.1458), a także do wprowadzenia zmian w umowie o pracę zawartej z pracownikiem, któremu dodatek specjalny został przyznany bezpodstawnie celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem;
6) dokonywania zmian warunków umowy o pracę z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z art.29 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz.94 z późn. zm.).
       Niezależnie od powyższego z uwagi na wysokość poniesionych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w okresie od 01.01.2009 roku do 30.11.2009 roku wydatków na podróże służbowe, które są odbywane samochodami osobowymi niebędącymi własnością pracodawcy, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia ww. wydatków poprzez ustalenie przez Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w kwotach niższych niż określone w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 roku nr 27 poz.271 z późn. zm.), zgodnie z §5 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późn. zm.).
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-03-25)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-03-25

Data wprowadzenia: 2010-03-31

Wyświetleń: 1519

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-03-31

« POWRÓT

WYDRUK