» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne Zespołu Szkół Budowlano-ArchitektonicznychSymbol: SKO.0913-3/10


Tarnowskie Góry, dnia 1 kwietnia 2010 roku


SKO.0913-3/10

 

        SZANOWNA PANI
        mgr Irena Kulisz
               Dyrektor
           Zespołu Szkół
Budowlano-Architektonicznych
    w Tarnowskich Górach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


          Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
          W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.  nierzetelnej kontroli merytorycznej oraz ustalenia kwoty zwrotu kosztów używania przez     pracownika na podstawie umowy w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika złożonego przed zakończeniem miesięcznego okresu rozliczeniowego, a więc zawierającego nierzetelne na dzień złożenia oświadczenia dane o których mowa w  § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku nr  27, poz. 271) dotyczące ilości dni nieobecności pracownika w miejscu pracy oraz niedysponowania pojazdem w celach służbowych, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki ) rachunkowości w PZOFO oraz szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora nr 2/B/2009 z dnia 14 maja 2009 roku) oraz  § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w PZOFO i jednostkach oświatowychPowiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku).
          W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-3/10, zobowiązuję do:
1.  ustalania kwoty zwrotu pracownikowi kosztów z tytułu używania przez niego w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku nr  27, poz. 271) oraz dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej rozliczenia zgodnie z rozdziałem 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w PZOFO oraz szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora nr 2//B/2009 z dnia 14 maja 2009 roku) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w PZOFO i jednostkach oświatowych powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku).
          Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-04-01)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-04-01

Data wprowadzenia: 2010-04-12

Wyświetleń: 1529

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-04-12

« POWRÓT

WYDRUK