» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-5/10

Tarnowskie Góry, dnia 8 kwietnia 2010 roku

SKO.0913-5/10

SZANOWNA PAN
Barbara Gierak - Pawlak
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) dostarczeniu faktury VAT przez I Liceum Ogólnokształcące im .S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w terminie krótszym niż 10 dni przed terminem zapłaty, co jest niezgodne z §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
2) nieprzestrzeganiu przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późń. zm.), poprzez:
a) brak określania w poleceniach wyjazdu służbowego środka lokomocji właściwego do odbycia podróży służbowej, co jest niezgodne z §5 ust.1 rozporządzenia,
b) nie egzekwowanie od pracowników rozliczenia kosztów odbytych przez nich podróży służbowych oraz przekazanych im biletów autobusowych, co jest niezgodne z §8a rozporządzenia,
c) wystawianie uczniom poleceń wyjazdu służbowego oraz rozliczaniu poniesionych przez nich kosztów zgodnie z przepisami rozporządzenia, co jest niezgodne z §1 rozporządzenia;
3) braku kontroli merytorycznej przedstawianych przez pracowników rachunków kosztów podróży służbowej oraz nie kwestionowaniu nieprawidłowo rozliczonych kosztów podróży służbowych, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora I LO nr 4/2009 z dnia 14 maja 2009 z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
4) nierzetelnej kontroli merytorycznej faktury wystawionej z tytułu świadczonej obsługi
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odnośnie zgodności terminu zapłaty z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty
w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora I LO nr 4/2009 z dnia 14 maja 2009 z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
5) dokonaniu zmian umów o pracę nauczycieli w związku z uzyskaniem przez nich wyższego stopnia awansu zawodowego przed udokumentowaniem przez nich prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego poprzez przedstawienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, co jest niezgodne z §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22 poz.181 z późn. zm.).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-5/10, zobowiązuję do:
1) dostarczania przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty faktur VAT w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej 10 dni przed terminem zapłaty, zgodnie z §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
2) określania we wszystkich poleceniach wyjazdu służbowego środka lokomocji właściwego do odbycia podróży służbowej zgodnie z §5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późń. zm.);
3) egzekwowania od delegowanych pracowników rozliczenia kosztów odbytych przez nich podróży służbowych oraz przekazanych im biletów autobusowych, zgodnie z §8a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późń. zm.);
4) opracowania i wdrożenia jednolitych procedur określających zasady ustalania, dokumentowania oraz rozliczania kosztów związanych z wyjazdami uczniów reprezentujących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach;
5) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy oraz przedstawianych przez pracowników rachunków kosztów podróży służbowej, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora I LO nr 4/2009 z dnia 14 maja 2009 z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
6) dokonywania zmiany umowy o pracę nauczyciela w zakresie wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem przez niego kolejnego stopnia awansu zawodowego wyłącznie po udokumentowaniu przez niego prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego poprzez przedstawienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22 poz.181 z późn. zm.).
    Niezależnie od powyższego w związku z przeprowadzoną kontrolą proszę o rozważenie możliwości opracowania oraz wdrożenia zasad dotyczących rozdysponowania dokonywanych przez I Liceum Ogólnokształcące zakupów środków czystości oraz różnorodnych artykułów budowlano - remontowych, z uwzględnieniem celu i miejsca ich przeznaczenia oraz pracownika odpowiedzialnego za ich wykorzystanie, mając na uwadze konieczność zachowania zasady gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych.
       Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-04-08)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-04-08

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Wyświetleń: 1606

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-04-15

« POWRÓT

WYDRUK