» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno - HotelarskichSymbol: SKO.0913-4/10

                                                                            Tarnowskie Góry, dnia 20 kwietnia 2010 roku
SKO.0913-4/10


                                                                SZANOWNA PANI
                                                                                           mgr Katarzyna Adach
                                                                                           Dyrektor
                                                                                           Zespołu Szkół 
                                                                                           Gastronomiczno - Hotelarskich

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacja zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nierzetelnym sklasyfikowaniu wydatków poniesionych na zakup papieru kserograficznego w paragrafie 4740 "Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych" (o 1,21 zł mniej niż to wynika z faktury VAT 2716/MAG/10 z 15.01.2010 roku) oraz na zakup materiałów biurowych w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" (o 1,21 zł więcej niż to wynika z faktury VAT 2716/MAG/10 z 15.01.2010 roku) co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 107, poz. 726 ze zm.) oraz z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz.1223);
2. nierzetelnym udokumentowaniu rozliczenia zaliczki, tj. w kwocie niezgodnej z załączonymi dowodami źródłowymi oraz nieudokumentowaniu wypłaty należnej pracownikowi gotówki z tytułu rozliczenia zaliczki, co jest niezgodne z obowiązującą w szkole instrukcją kasową;
3. braku kontroli merytorycznej 4 przedstawianych przez pracowników rachunków kosztów podróży służbowej, co jest niezgodne z rozdziałem 2.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz z § 20 instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-4/10, zobowiązuję do:
1. dokonania korekty błędnie sklasyfikowanych wydatków poniesionych na zakup papieru ksero i materiałów biurowych;
2. klasyfikowania poniesionych wydatków zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207) oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty;
3. rozliczania zaliczek na podstawie załączonych dowodów źródłowych oraz sporządzania kasowych dowodów rozchodowych dla udokumentowania wypłaty gotówki z kasy zgodnie z obowiązującą w szkole "Instrukcją kasową";
4. przeprowadzania kontroli merytorycznej wszystkich dowodów księgowych zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz instrukcją w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-04-20)
Autoryzacja: Wicestarosta Tarnogórski Artur Maligłówka

 


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-04-20

Data wprowadzenia: 2010-04-30

Wyświetleń: 1515

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-04-30
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-04-30

« POWRÓT

WYDRUK