» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle ŚląskimSymbol: SKO.0913-6/10

Tarnowskie Góry, dnia 5 maja 2010 roku

SKO.0913-6/10

Szanowna Pani
Janina Cieśla
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


    Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
   W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nierzetelnej kontroli merytorycznej dowodu księgowego poprzez brak zakwestionowania wskazanej w fakturze VAT błędnej formy płatności, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 0/4/2009 z dnia 14 maja 2009) oraz  § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku) - w trakcie kontroli kontrahent wystawił fakturę korygującą błędną formę płatności;
2) zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych rodzącej zobowiązania na okres dłuższy od funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przewidującej kary umowne z tytułu jej rozwiązania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przed upływem okresu jej obowiązywania, co jest niezgodne art. 44, 254 i 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - w trakcie kontroli Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaproponowała przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot;
3) braku pisemnego ustalenia dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wiejskim, co jest niezgodne z art.29 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz.94 ze zm.) - w trakcie kontroli dokonano pisemnego ustalenia przedmiotowego dodatku.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-6/10, zobowiązuję do:
1) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie zgodności zawartych na nich danych ze stanem faktycznym, złożonym zamówieniem lub obowiązującą umową, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 0/4/2009 z dnia 14 maja 2009) oraz  § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
2) nie zawierania umów rodzących zobowiązania na okres dłuższy od funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, bądź też zawierania ich wyłącznie przy możliwości ich wcześniejszego rozwiązania bez konsekwencji zapłaty kar umownych, mając na uwadze właściwe stosowanie art. 44, 254 i 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
3) pisemnego ustalania wszystkich warunków płacy nauczyciela w umowie o pracę, zgodnie z art.29 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 roku nr 21 poz.94 ze zm.).
    Niezależnie od powyższego proszę o podjęcie działań mających na celu zakończenie kontynuacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych z dniem jego wygaszenia bez konieczności ponoszenia z tego tytułu kar umownych.
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-05-05)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-05-05

Data wprowadzenia: 2010-05-14

Wyświetleń: 1542

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-05-14

« POWRÓT

WYDRUK