» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - WychowawczySymbol: SKO.0913-7/10

                                                                                Tarnowskie Góry, dnia 25 maja 2010 roku
SKO.0913-7/10

                                                                SZANOWNY PAN
                                                                                  mgr Piotr Tomczewski
                                                                                  Dyrektor
                                                                                  Specjalnego Ośrodka
                                                                                  Szkolno - Wychowawczego

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacja zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. prowadzeniu ewidencji księgowej rozrachunków z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z tytułu odpłatności za internat na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami", co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 142, poz. 1020 ze zm.);
2. braku sporządzania kasowych druków przychodowych "KP" - kasa przyjmie dla udokumentowania przyjęcia gotówki do kasy rachunku dochodów własnych, co jest niezgodne z obowiązującą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Instrukcją kasową" (zarządzenie Dyrektora SOS - W nr 1/05/2009 z 14 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad polityki rachunkowości);
3. braku kontroli merytorycznej wszystkich przedstawianych przez pracowników rachunków kosztów podróży służbowej, niezgodnie z rozdziałem 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie Dyrektora SOS - W nr 1/05/2009 z 14 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad polityki rachunkowości) oraz z § 20 instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi FinansowejOświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku), co spowodowało:
a. brak zakwestionowania faktu odbycia podróży służbowych środkami transportu innymi niż wskazane przez pracodawcę, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1990 ze zm.),
b. przyjęcie do rozliczenia rachunków kosztów podróży służbowych do których pracownicy nie załączyli dokumentów (rachunków) potwierdzających poszczególne wydatki, czym naruszono § 8a ust. 3 ww. rozporządzenia;
4. braku pisemnego ustalenia dla pracowników pedagogicznych dodatku funkcyjnego za wychowawstwo, dodatku funkcyjnego z tytułu opieki nad stażem oraz dodatków za warunki pracy co jest niezgodne z art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.);
5. nierzetelnym sporządzeniu dokumentu będącego podstawą sporządzenia listy płac nauczycieli za styczeń 2010 roku, poprzez zawarcie w nim kwoty dodatku motywacyjnego jednego z nauczycieli w wysokości niezgodnej z postanowieniami umowy o pracę, jak również nierzetelnej kontroli listy płac tj. niezgodnie z rozdziałem 2.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz z § 20 instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego, co w konsekwencji spowodowało, iż dowód księgowy - lista płac, został sporządzony niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-7/10, zobowiązuję do:
1. prowadzenia ewidencji księgowej rozrachunków z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z tytułu odpłatności za internat na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych;
2. przestrzegania zapisów obowiązującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Instrukcji kasowej" w zakresie sporządzania kasowych dowodów przychodowych "KP" - kasa przyjmie;
3. przeprowadzania właściwej kontroli merytorycznej rachunków kosztów podróży służbowej zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz instrukcją w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego, w zakresie ich zgodności z § 5 ust. 1 oraz § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
4. zobowiązania delegowanych pracowników do rozliczania rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów podróży służbowych oraz pouczenia pracowników o obowiązku załączania do rozliczenia kosztów dokumentów (rachunków) potwierdzających poszczególne wydatki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 ze zm.);
5. zawierania umów o pracę z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym prawidłową realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;
6. zawierania w dokumentach będących podstawą sporządzenia listy płac informacji zgodnych z danymi zawartymi w umowach o pracę pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego;
7. dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej list płac zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz instrukcją w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-05-25)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak                             

 


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-05-25

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Wyświetleń: 1402

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-06-02
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-06-02
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-06-02
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK