» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-8/10

Tarnowskie Góry, dnia 31 maja 2010 roku

SKO.0913-8/10

SZANOWNY PAN
Ryszard  Mitręga
Dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących
im. M. Skłodowskiej - Curie
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) dostarczeniu przez Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty faktur w terminie krótszym niż 10 dni przed terminem zapłaty, co jest niezgodne z §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
2) braku klasyfikacji wydatku z tytułu przewozu reprezentacji młodzieży szkolnej na zawody sportowe jako wydatku strukturalnego, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2007 roku nr 209 poz.1511) oraz zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 14/2009 z 30.12.2009 roku w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS
-  w trakcie kontroli dokonano prawidłowej klasyfikacji przedmiotowego wydatku, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 44, poz.255) oraz ww. zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 14/2009 z 30.12.2009 roku;
3) nierzetelnej kontroli merytorycznej faktur wystawionych z tytułu przeprowadzonych badań pracowników Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących, a także z tytułu sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków, odnośnie zgodności terminu zapłaty z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 4/2009 z dnia 14 maja 2009 z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
4) sporządzeniu na fakturach VAT wystawionych z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, klauzuli potwierdzającej wykonanie usługi zgodnie z nieobowiązującą umową, co jest niezgodne z §21 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
5) nierzetelnym sporządzeniu dokumentu będącego podstawą przygotowania listy płac nauczycieli za miesiąc wrzesień 2009 roku poprzez zawarcie w nim kwot wynagrodzenia jednego z nauczycieli niezgodnych na dzień sporządzenia ww. dokumentu z postanowieniami jego umowy o pracę, a następnie nierzetelnej kontroli merytorycznej sporządzonej listy płac w ww. zakresie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-8/10, zobowiązuję do:
1) podjęcia działań mających na celu prawidłową realizację przepisu §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty
i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku) tj. dostarczania do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty faktur VAT w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej 10 dni przed terminem zapłaty;
2) klasyfikowania wydatków z tytułu dojazdu reprezentacji młodzieży szkolnej na zawody, konkursy i olimpiady jako wydatków strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2010 roku, nr 44, poz.255) oraz zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 14/2009 z 30.12.2009 roku w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS;
3) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT oraz sporządzonych list płac w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 4/2009 z dnia 14 maja 2009 z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
4) powoływania się w zamieszczanych na fakturach VAT klauzulach potwierdzających wykonanie usługi na właściwą umowę w oparciu o którą dokonano kontroli merytorycznej dokumentu, zgodnie z §21 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
5) wykazywania w dokumentach będących podstawą sporządzenia listy płac poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących zgodnych z treścią ich umów o pracę;
6) zawierania umów o pracę oraz dokonywania ich zmian z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym prawidłowe naliczenie oraz terminową wypłatę wynagrodzenia nauczycielom, zgodnie z art.39 ust.3 i 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku nr 97 poz.674 z późn. zm.).
      Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-05-31)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-05-31

Data wprowadzenia: 2010-06-14

Wyświetleń: 1460

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-06-14

« POWRÓT

WYDRUK