» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-11/10

                                                                            Tarnowskie Góry, dnia 30 czerwca 2010 roku
SKO.0913-11/10
                                                                                  SZANOWNY PAN
                                                                             mgr inż. Paweł Zaręba
                                                                             DyrektorZespołu Szkół
                                                                          Artystyczno-Projektowych
                                                                            w Tarnowskich Górach

                                          WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacja zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.nierzetelnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej rachunku kosztów podróży służbowej w zakresie zgodności zawartych w nim kosztów przejazdu z obowiązującymi taryfami, a także braku odrębnego wyszczególnienia w nim kosztów przewozu bagażu, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 Zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych Nr 6 z dnia 14 maja 2009 roku) oraz § 20 i 26 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (Uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku).
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-11/10, zobowiązuję do:
1.  dokonywania rzetelnej  kontroli merytorycznej rachunków kosztów podróży służbowych w zakresie zgodności wyszczególnionych w nich kosztów z obowiązującymi  taryfami, cennikami, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 Zasad (polityki) rachunkowości w  Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich oraz w szkołach  i placówkach Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie  Dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych Nr 6 z dnia 14 maja 2009 roku) oraz § 20 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (Uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zm.);  
2. dokonywania rzetelnej kontroli formalno-rachunkowej rachunków kosztów podróży w zakresie kompletności opisu operacji, którą dokumentują oraz jej wartości zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 Zasad (polityki) rachunkowości w  Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich oraz w szkołach i placówkach Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie  Dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych Nr 6 z dnia 14 maja 2009 roku) oraz z § 25 Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (Uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zm.), mając na uwadze art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września roku o rachunkowości (j. t. Dz. U. z  2009 roku nr 152, poz.1223 ze zm.); 
3. pouczenia pracowników Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych o obowiązku odrębnego wyszczególniania w przedstawianych przez nich rachunkach kosztów podróży służbowych wszystkich poniesionych przez nich kosztów i ich wartości, zgodnie z art. 21ust.1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (j. t. Dz. U. z  2009 roku nr 152, poz.1223 ze zm.).
      Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-06-30)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-06-30

Data wprowadzenia: 2010-07-02

Wyświetleń: 1320

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-07-02

« POWRÓT

WYDRUK