» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w ŁubiuSymbol: SKO.0913-15/10

                                                                            Tarnowskie Góry, dnia 17 sierpnia 2010 roku
SKO.0913-15/10

 

                                                                                     SZANOWNY PAN
                                                                                     mgr Stanisław Parkitny
                                                                                     Dyrektor
                                                                                     Domu Pomocy Społecznej 
                                                                                     w Łubiu

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nieprawidłowym sklasyfikowaniu wydatków poniesionych na "dostęp do Portal Ergo za miesiąc" oraz na "utrzymanie serwera dpslubie.nazwa.pl" w paragrafie 4750 "Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji", co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207);
2. dokonaniu wydatku, który nie był objęty planem finansowym jednostki sektora finansów publicznych, czym naruszono art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz.1240 ze zm.);
3. nierzetelnym sporządzeniu listy płac za lipiec 2009 roku, poprzez zawarcie w niej wynagrodzenia jednego z pracowników w wysokości niezgodnej z postanowieniami umowy o pracę na dzień sporządzenia listy płac, jak również nierzetelnej kontroli merytorycznej listy płac tj. niezgodnie z Zarządzeniem 04/10 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo - finansowych, co w konsekwencji spowodowało, iż dowód księgowy - lista płac, został sporządzony niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-15/10, zobowiązuję do:
1. klasyfikowania wydatków ponoszonych na "dostęp do Portal Ergo za miesiąc" oraz na "utrzymanie serwera dpslubie.nazwa.pl" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207) w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
2. dokonywania wydatków publicznych na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
3. sporządzania list płac zgodnie z danymi zawartymi w umowach o pracę pracowników oraz do rzetelnej kontroli merytorycznej tych list zgodnie z Zarządzeniem 04/10 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo - finansowych w celu zapewnienia zgodności dowodu księgowego z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
    Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-08-17)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-08-17

Data wprowadzenia: 2010-09-01

Wyświetleń: 1429

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-09-01
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-09-01
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK