» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-13/10

Tarnowskie Góry, dnia 30 sierpnia 2010 roku

SKO.0913-13/10

SZANOWNA PANI
Małgorzata Grzesiakowska
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno - Usługowych
im. Jana Pawła II
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) dokonaniu przez Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty korekty zapisów księgowych w ewidencji analitycznej do konta 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" prowadzonej według paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków, na podstawie dowodu rozliczenia zaliczki, co jest niezgodne z art.20 ust.2 oraz art.25 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
2) wskazywaniu przez pracowników Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II na dowodach źródłowych nierzeczywistych dat przeprowadzenia ich kontroli merytorycznej oraz formalno - rachunkowej, niezgodnych z §19 i §25 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
3) braku zarejestrowania w dzienniku korespondencyjnym Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II oraz odnotowania daty wpływu faktury VAT, co jest niezgodne z §19 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
4) nierzetelnej kontroli merytorycznej faktur wystawionych z tytułu świadczonych usług  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorowania pomieszczeń, w zakresie zgodności terminu zapłaty faktury z terminem zawartym w umowie, jak również z tytułu świadczonych usług monitorowania kompleksu boisk, odnośnie zgodności terminu wystawienia i zapłaty faktury z terminami zawartymi w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II nr 25 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
5) nierzetelnej kontroli merytorycznej listy płac nauczycieli za miesiąc maj 2010 roku w zakresie zgodności zawartych w niej dodatków motywacyjnych trzech nauczycieli z postanowieniami ich umów o pracę według stanu na dzień sporządzenia listy płac, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-13/10, zobowiązuję do:
1) dokonywania zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej, zgodnie z art. art.20 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz korygowania zapisów księgowych przez wprowadzanie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty tych zapisów, zgodnie z art.25 ust.1 pkt.2 ustawy o rachunkowości;
2) wskazywania na dowodach źródłowych rzeczywistej daty przeprowadzenia ich kontroli merytorycznej oraz formalno - rachunkowej tj. daty w której pracownik Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II faktycznie dokonuje kontroli dokumentu, mając na uwadze przepis §19, §24 oraz §25 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
3) zaopatrywania wszystkich faktur i rachunków od kontrahentów, wpływających do Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II pieczątką z datą wpływu oraz dokonywania ich rejestracji w dzienniku korespondencyjnym, zgodnie z §19 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
4) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT oraz sporządzonych list płac w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II nr 25 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
5) przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym prawidłowe naliczenie oraz terminową wypłatę wynagrodzenia nauczycielom, zgodnie z art.39 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku nr 97 poz.674 z późn. zm.).
     Niezależnie od powyższego, w związku z dostarczaniem przez Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II, dowodów księgowych do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, po dniu 5 dniu następnego miesiąca, a dokumentujących operacje gospodarcze, które miały miejsce w poprzednim miesiącu, proszę o zwrócenie uwagi na konieczność dostarczania ww. dokumentów w miarę możliwości najpóźniej do dnia 5 następnego miesiąca, mając na uwadze art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz przepis rozdziału 1.3 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II nr 25 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-08-30)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-08-30

Data wprowadzenia: 2010-09-08

Wyświetleń: 1514

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-09-08

« POWRÓT

WYDRUK