» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-16/10

                                                                            Tarnowskie Góry, dnia 30 sierpnia 2010 roku

SKO.0913-16/10

SZANOWNA PANI
Izabela Szeliga
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
"Przyjaźń"w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.braku klasyfikacji należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej związanej ze szkoleniami pracowników jako wydatku strukturalnego, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz.255) oraz zarządzeniem Dyrektora DPS nr 04/04/2010 z 06.04.2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, a tym samym braku ewidencji księgowej w/w wydatku strukturalnego na koncie 950 - "Wydatki strukturalne", co jest niezgodne z § 3 załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 roku, nr 20, poz. 103), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz.255), Zakładowym Planem Kont i zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 04/04/2010 z 06.04.2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach;
2.nie zawieraniu umów cywilnoprawnych na używanie do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy, co niezgodne jest z art. 34a   ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym   (jt. Dz. U. z 2007 roku nr 125, poz. 874 ze zm.);
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-16/10, zobowiązuję do:
1.klasyfikowania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej związanej ze szkoleniami pracowników jako wydatków strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255) oraz zarządzeniem Dyrektora DPS nr 04/04/2010 z 06.04.2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach.
2.ujmowania w ewidencji księgowej wydatków strukturalnych z tytułu należności przysługujących pracownikom w związku ze szkoleniem pracowników na koncie 950 - "Wydatki strukturalne", zgodne z § 3 załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 roku, nr 20, poz. 103), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz.255), Zakładowym Planem Kont i zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 04/04/2010 z 06.04.2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach;
3.zawierania umów cywilnoprawnych na używanie do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy zgodnie art. 34a   ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym   (jt. Dz. U. z 2007 roku nr 125, poz. 874 ze zm.);
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-08-30)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-08-30

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Wyświetleń: 1330

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-09-14
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-09-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK