» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w ŁubiuSymbol: SKO.0913-20/10

Tarnowskie Góry, dnia 4 października 2010 roku

SKO.0913-20/10

SZANOWNY PAN
Stanisław Parkitny
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Łubiu


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nieprawidłowym ustaleniu kategorii zaszeregowania, a tym samym ustaleniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego poniżej wartości minimalnej, kierowcy Domu Pomocy Społecznej (…), co jest niezgodne z tabelą 4 H załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 roku nr 50 poz.398 z późn. zm.);
2) ustaleniu w Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej minimalnej kategorii zaszeregowania dla stanowiska kierowcy niezgodnej z tabelą 4 H załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
3) braku podpisania przez (…) dokumentu zawierającego zmiany wysokości jej wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzenia, co jest niezgodne z art.29 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. j.t. z 1998 roku nr 21 poz.94 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz.93 z późn. zm.);
4) nieprawidłowym prowadzeniu akt osobowych pracowników, tj. niezgodnie z §1 ust.3 oraz §6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz.286 z późn. zm.), poprzez:
- przechowywanie w aktach osobowych dwóch pracowników nieczytelnych (wyblakłych) kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do otrzymania przez nich dodatku za wieloletnią pracę,
- przechowywanie w aktach osobowych 18 pracowników niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do otrzymania przez nich dodatku za wieloletnią pracę,
- przechowywanie w aktach osobowych 12 pracowników nie podpisanych przez nich umów o pracę, z których okres zatrudnienia jest uwzględniany przy ustalaniu dla nich wysokości dodatku za wieloletnią pracę,
- braku w aktach osobowych 6 pracowników dokumentów poświadczających spełnienie przez nich minimalnych wymagań w zakresie posiadanych kwalifikacji, warunkujących zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
- przechowywanie w aktach osobowych jednego pracownika nieczytelnych (wyblakłych) kopii dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego minimalnych wymagań w zakresie posiadanych kwalifikacji, warunkujących zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
- przechowywanie w aktach osobowych 6 pracowników kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich minimalnych wymagań w zakresie posiadanych kwalifikacji, warunkujących zatrudnienie na danym stanowisku pracy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika,
- przechowywanie w aktach osobowych 18 pracowników niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów poświadczających spełnienie przez nich minimalnych wymagań w zakresie posiadanych kwalifikacji, warunkujących zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
- prowadzenie akt osobowych pracowników bez podziału na części oraz brak wykazu dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych,
- brak ułożenia dokumentów znajdujących się w aktach osobowych w porządku chronologicznym,
- brak numeracji dokumentów znajdujących się w aktach osobowych.
5) zaniechaniu wypłaty (…) dodatku za wieloletnią pracę przed uzyskaniem od pracownika pisemnej informacji wskazującej, że zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej stanowi jego dodatkowe zatrudnienie, co jest niezgodne z §7 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
6) braku wezwania (…) do zwrotu kwot dodatku za wieloletnią pracę za okres od 19.01.2009 roku do 31.05.2009 roku, wypłaconych jej niezgodnie z obowiązującym wówczas §7 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 roku nr 146, poz.1222 z późn. zm.) oraz z §7 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, co jest niezgodne z art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
7) przyznaniu w dniu 01.04.1992 roku (…) dodatku specjalnego za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo - pożyczkową bez wskazania od jakiej wartości nastąpi wyliczenie kwot dodatku oraz za jaki okres czasu dodatek ten będzie należny, co jest niezgodne z art.29 §1 Kodeksu pracy;
8) przyznaniu w dniu 05.09.2000 roku (…) dodatku specjalnego za wykonywanie obowiązków dietetyka bez wskazania za jaki okres czasu dodatek ten będzie należny, co jest niezgodne z art.29 §1 Kodeksu pracy;
9) braku podpisania przez (…) oraz (…) dokumentów przyznających im dodatki specjalne, co jest niezgodne z art.29 §4 Kodeksu pracy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz.93 z późn. zm.);
10) braku wypowiedzenia (…), przyznanego jej w umowie o pracę z dnia 01.09.1991 roku dodatku preferencyjnego, w związku z wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych, co jest niezgodne z art.42 Kodeksu pracy;
11) braku określenia premii jako składnika wynagrodzenia w umowach o pracę 30 pracowników, co jest niezgodne z art.29 §1 pkt.3 Kodeksu pracy;
12) braku wypowiedzenia 7 pracownikom kwot oraz zasad przyznawania premii określonych w zawartych z nimi umowach o pracę, w związku z wprowadzeniem w tym zakresie nowych regulacji wewnętrznych, co jest niezgodne z art.42 Kodeksu pracy;
13) nierzetelnej kontroli merytorycznej listy płac w zakresie kwoty wynagrodzenia zasadniczego (…) poprzez jej zaniżenie o 0,01 złotego w stosunku do kwoty wynagrodzenia zasadniczego określonej w zawartej z nią umowie o pracę, co jest niezgodne z zarządzeniem nr 04/10 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z dnia 09.04.2010 roku w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo - finansowych;
14) wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom Domu Pomocy Społecznej w terminie niezgodnym z art.20 ust.1 i 3 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej;
15) stosowaniu w Domu Pomocy Społecznej systemów i rozkładów czasu pracy niezgodnych z Regulaminem pracy Domu Pomocy Społecznej, co jest niezgodne z art. 1041 § 1 Kodeksu Pracy;
16) niezgodnym z art.128 §2 pkt.1 oraz art.149 §1 Kodeksu pracy sporządzaniu harmonogramów czasu pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej świadczących pracę w systemie zmianowym, poprzez:
- nie zatwierdzenie harmonogramu czasu pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych,
- wprowadzanie zmian w harmonogramach poprzez przekreślenie wcześniejszych zapisów,
- dokonywanie zmian w harmonogramach osób nieobecnych w pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego,
- brak określania dla pracownika harmonogramu czasu pracy w okresie jego urlopu,
- nie dokonaniu zmian harmonogramu czasu pracy 20 pracowników;
17) nierzetelnej kontroli list obecności pracowników Domu Pomocy Społecznej tj. niezgodnej z art.149 §1 Kodeksu pracy poprzez:
- brak potwierdzenia przez 2 pracowników przybycia i zakończenia pracy własnoręcznym podpisem w liście obecności,
- brak odnotowania w liście obecności godzin zakończenia pracy przez pracownika,
- potwierdzenie przez jednego pracownika przybycia do pracy niezgodnie ze stanem faktycznym,
- odnotowywanie w listach obecności wszystkim pracownikom świadczącym pracę w systemie zmianowym, dni urlopu niezgodnie z obowiązującym ich harmonogramami czasu pracy;
18) niezgodnym z art.149 §1 Kodeksu pracy oraz z §8 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz.286 z późn. zm.) prowadzeniu miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej poprzez:
- rozliczanie urlopów osób świadczących pracę w systemie zmianowym w dniach i w ilości godzin niezgodnych z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy,
- brak ewidencji urlopu udzielonego w dniu 10.07.2010 roku (…),
- zaewidencjonowanie planowanych godzin czasu pracy 3 pracowników niezgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy,
- brak ewidencjonowania czasu związanego z wyjściem pracowników w godzinach pracy poza jednostkę w celach prywatnych i jego odpracowaniem,
- brak ewidencji czasu zwolnień od pracy pracowników na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych;
19) braku zachowania w dniach od 19.07.2010 roku do 20.07.2010 roku co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dla (…), co jest niezgodne z art.132 § 1 Kodeksu pracy;
20) braku prowadzenia ewidencji wyjść służbowych pracowników, co jest niezgodne z art.149 §1 Kodeksu pracy;
21) wyznaczaniu dla pracowników terminów odpracowania przez nich czasu ich wyjść w celach prywatnych w godzinach pracy poza jednostkę, z przekroczeniem ustalonego w Domu Pomocy Społecznej trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy, co jest niezgodne z art.130 §1 Kodeksu pracy;
22) wyrażaniu przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej zgody na zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art.31 ust.1 ustawy o związkach zawodowych, (…) nie wchodzącej w skład zarządu zakładowej organizacji związkowej, co jest niezgodne z art.31 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2001 roku nr 79 poz. 854 z późn. zm.);
23) wyrażaniu przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej zgody na zwolnienia osób wchodzących w skład zarządu zakładowej organizacji związkowej z obowiązku świadczenia pracy na podstawie wniosków zarządu zakładowej organizacji związkowej nie zawierających wszystkich informacji wymaganych §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 roku nr 71 poz.336);
24) ustalaniu i wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom Domu Pomocy Społecznej za czas ich zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, niezgodnie z §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy;
25) nie dokonaniu proporcjonalnego ustalenia wymiaru urlopu do wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, co jest niezgodne z art.154 §2 Kodeksu pracy;
26) nierzetelnej kontroli składanych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej wniosków o udzielenie urlopu tj. niezgodnej z art.149 §1 Kodeksu pracy poprzez:
- brak zatwierdzenia niektórych wniosków przez dyrektora,
- wskazywanie w niektórych wnioskach przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ilości dni urlopu przekraczających przysługujący im wymiar urlopu, wskutek określania we wnioskach ilości dni urlopu niezgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy;
27) dokonanie zmian umów o pracę (…) oraz (…) poprzez zawarcie kolejnych umów o pracę, co jest niezgodne z art.42 Kodeksu pracy;
28) nie wydaniu (…) świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem umowy
o pracę, co jest niezgodne art.97 § 1 Kodeksu pracy;
29) braku zawarcia z (…) umowy o pracę w formie pisemnej, co jest niezgodne z art.29 §2 Kodeksu pracy;
30) błędnym wskazaniu w wypowiedzeniu umowy o pracę (…), rozwiązanej
z nią umowy o pracę na okres próbny, a w konsekwencji zawarcie z nią kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony, co jest niezgodne z art.30 §1 i §2 Kodeksu pracy;
31) zatrudnieniu (…) oraz (…) na stanowiskach kucharek, pomimo niespełnienia przez nie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanych przez nie stanowiskach, co było niezgodne z obowiązującym wówczas rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000 roku nr 61 po.708 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 roku nr 146 poz.1222 z późn. zm.);
32) braku ustalenia w Domu Pomocy Społecznej zasad oraz procedur mających zapobiegać nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu, a także przeciwdziałających mobbingowi, co jest niezgodne z art.943§ 1 i art. 94 pkt.2b Kodeksu pracy;
33) użyczeniu przez dyrektora mienia ruchomego Domu Pomocy Społecznej z przekroczeniem przysługujących uprawnień, tj. niezgodnie z art.32 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1592 z późn.zm.) oraz uchwałą nr 215/1480/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu;
34) użyczeniu przez dyrektora pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej z przekroczeniem przysługujących mu uprawnień, tj. niezgodnie z art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010 roku nr 102 poz.651 z późn. zm.);
35) braku pisemnego wyrażenia zgody przez część pracowników Domu Pomocy Społecznej na używanie przez nich własnej odzieży i obuwia roboczego, co jest niezgodne z art. 2377 § 2 i 4 Kodeksu pracy;
36) braku pisemnego ustalenia wewnętrznych regulacji określających zasady korzystania oraz rozliczania pracy samochodów służbowych, co jest niezgodne z art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
37) braku szczegółowego określenia trasy w ewidencji przebiegu pojazdu w kartach drogowych nr 0075 z dnia 02.10.2009 roku i nr 0077 z dnia 12.10.2009 roku;
38) braku pisemnego dokumentowania w kartach drogowych prowadzonej kontroli dokonywanych w nich wpisów;
39) niekompletnym bądź nierzetelnym sporządzaniu niektórych zamówień na przydział samochodu służbowego poprzez:
- brak czytelności wskazywanego w zamówieniu celu wyjazdu,
- brak szczegółowego określania celu wyjazdu,
- brak wskazania celu wyjazdu w zamówieniu nr 541 z dnia 23.10.2009 roku, nr 152 z 30.03.2010 roku i nr 036 z dnia 20.01.2010 roku.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-20/10, zobowiązuję do:
1) prawidłowego ustalenia w Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej minimalnej kategorii zaszeregowania dla stanowiska kierowcy, a także prawidłowego ustalenia kategorii zaszeregowania oraz kwoty wynagrodzenia zasadniczego w umowie o pracę zawartej z (…), zgodnie z tabelą 4 H załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 roku nr 50 poz.398 z późn. zm.);
2) zawierania umów o pracę oraz dokonywania zmian umowy o pracę w formie pisemnej poprzez własnoręczne podpisanie dokumentu przez strony umowy, zgodnie z art.29 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. j.t. z 1998 roku nr 21 poz.94 z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz.93 z późn. zm.);
3) prawidłowego prowadzenia akt osobowych pracowników, zgodnie z §1 ust.3 oraz §6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.z 1996 r., nr 62, poz.286 z późn. zm.), a zwłaszcza do:
- podziału dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników na części,
- sporządzenia wykazu dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych pracowników,
- ułożenia dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników w porządku chronologicznym,
- zaprowadzeniu numeracji dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników,
- przechowywania w aktach osobowych pracowników czytelnych oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracodawcę odpisów lub kopii składanych dokumentów, a także do uzupełnienia w tym zakresie prowadzonych akt osobowych pracowników;
- uzupełnienia akt osobowych pracowników o dokumenty poświadczające spełnienie przez nich minimalnych wymagań w zakresie posiadanych kwalifikacji, warunkujących zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
4) ustalania i wypłacania pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę wyłącznie na podstawie uzyskanego od niego oświadczenia określającego miejsce jego podstawowego zatrudnienia, zgodnie z §7 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
5) zwrócenia się do (…) o zwrot otrzymanych przez nią kwot dodatku za wieloletnią pracę za okres od 19.01.2009 roku do 31.05.2009 roku, zgodnie z art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
6) określania w sposób szczegółowy, w umowach o pracę oraz dokonywanych zmianach umów o pracę, warunków płacy, zgodnie z 29 §1 Kodeksu pracy, a zwłaszcza do:
- dookreślenia zasad przyznanego pracownikom dodatku specjalnego,
- określenia w umowach o pracę premii jako składnika wynagrodzenia;
7) dokonywania w razie takiej konieczności wypowiedzenia pracownikom wynikających z umowy warunków płacy w związku ze wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu zatrudnionych pracowników lub tej ich grupy, do której pracownik należy; a zwłaszcza do dostosowania postanowień obowiązujących umów o pracę do aktualnie obowiązujących przepisów, zgodnie z art.42 i 43 Kodeksu pracy;
8) rzetelnej kontroli merytorycznej list płac w zakresie zgodności zawartych w nich kwot wynagrodzenia z kwotami określonymi w umowach o pracę poszczególnych pracowników Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z zarządzeniem nr 04/10 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z dnia 09.04.2010 roku w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo - finansowych;
9) ustalenia i wypłacenia (…) należnych jej kwot wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z art.44 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, za okres czasu wskazany w art.291§1 Kodeksu pracy;
10) wypłacania wynagrodzeń pracownikom Domu Pomocy Społecznej w terminie zgodnym z art.20 ust.1 i 3 Regulaminu pracy Domu Pomocy Społecznej;
11) określenia i stosowania w Domu Pomocy Społecznej systemów i rozkładów czasu pracy zgodnych z Regulaminem pracy Domu Pomocy Społecznej, zgodne z art.1041 § 1 Kodeksu Pracy;
12) sporządzania harmonogramów czasu pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej świadczących pracę w systemie zmianowym, w sposób umożliwiający prawidłowe ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy oraz przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu, mając na uwadze art.128 §2 pkt.1 oraz art.149 §1 Kodeksu pracy, a zwłaszcza do:
- zatwierdzania harmonogramów czasu pracy pielęgniarek, opiekunów i pokojowych,
- wprowadzania uzasadnionych zmian w harmonogramach w formie odrębnego dokumentu,
- ustalania harmonogramów czasu pracy obejmujących cały okres rozliczeniowy czasu pracy wszystkich pracowników;
13) prowadzenia rzetelnej kontroli list obecności pracowników Domu Pomocy Społecznej, mając na uwadze przepis art.149 §1 Kodeksu pracy, a zwłaszcza do:
- kontroli potwierdzania przez pracowników przybycia i zakończenia pracy własnoręcznym podpisem w liście obecności,
- odnotowywania w liście obecności godzin zakończenia pracy przez pracownika,
- odnotowywania w listach obecności pracowników świadczących pracę w systemie zmianowym dni urlopu zgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy;
14) zgodnego z art.149 §1 Kodeksu pracy oraz z §8 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, prowadzenia miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej, a zwłaszcza do:
- rozliczania urlopów osób świadczących pracę w systemie zmianowym w dniach i w ilości godzin zgodnych z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy,
- ewidencjonowania wszystkich udzielonych pracownikom urlopów,
- ewidencjonowania planowanych godzin czasu pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy,
- ewidencjonowania czasu związanego z wyjściem pracowników w godzinach pracy poza jednostkę w celach prywatnych i jego odpracowaniem,
- ewidencjonowania czasu zwolnień od pracy pracowników na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych;
15) uzupełnienia oraz usunięcia nieprawidłowości w prowadzonej w 2010 roku ewidencji czasu pracy pracowników, zgodnie z art.149 §1 Kodeksu pracy oraz z §8 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, prowadzenia miesięcznych kart ewidencji czasu pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej;
16) przestrzegania art.132 § 1 Kodeksu pracy poprzez zachowywanie przysługującego pracownikowi prawa do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku;
17) prowadzenia ewidencji wyjść służbowych pracowników, mając na uwadze przepis art.149 §1 Kodeksu pracy;
18) wyznaczania pracownikom terminów odpracowania przez nich czasu ich wyjść w celach prywatnych w godzinach pracy poza jednostkę w okresie rozliczeniowym ustalonym w Domu Pomocy Społecznej, zgodne z art.130 §1 Kodeksu pracy;
19) dokonywania zwolnień pracowników z obowiązku świadczenia pracy oraz zwolnień od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z pełnionej funkcji związkowej, zgodnie z art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 roku nr 71 poz.336), a zwłaszcza do udzielania zwolnień wyłącznie osobom uprawnionym oraz na podstawie kompletnych wniosków zarządu zakładowej organizacji związkowej, które ze względów funkcjonalnych winny być przedkładane w formie pisemnej;
20) ustalania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom Domu Pomocy Społecznej za czas ich zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, zgodnie z §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy;
21) prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownikom Domu Pomocy Społecznej za czas ich zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych,  zgodnie z §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 roku w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy, za okres czasu wskazany w art.291§1 Kodeksu pracy, a następnie ewentualnego zwrócenia się do pracownika o zwrot niesłusznie wypłaconych kwot zgodnie z art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
22) proporcjonalnego ustalenia wymiaru urlopu do wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art.154 §2 Kodeksu pracy;
23) rzetelnej kontroli składanych przez pracowników Domu Pomocy Społecznej wniosków o udzielenie urlopu, mając na uwadze art.149 §1 Kodeksu pracy, a zwłaszcza do:
- zatwierdzenia wszystkich wniosków przez dyrektora,
- wskazywania we wszystkich wnioskach składanych przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu dni urlopu zgodnie z obowiązującymi ich harmonogramami czasu pracy;
24) dokonywania zmian umów o pracę poprzez zmianę postanowień obowiązującej umowy, zgodnie z art.42 Kodeksu pracy;
25)  wydania (…) świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem umowy
o pracę, zgodnie z art.97 § 1 Kodeksu pracy;
26)  zawarcia umowy o pracę z (…) w formie pisemnej, zgodnie z art.29 §2 Kodeksu pracy;
27)  prawidłowego wskazywania w wypowiedzeniu umowy o pracę, umowy której ono dotyczy, a zwłaszcza do skutecznego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej w dniu 14.10.1988 roku z (…), zgodnie z przepisami Kodeksu pracy;
28) zatrudniania na stanowiskach w Domu Pomocy Społecznej osób spełniających minimalne wymagania kwalifikacyjnych określone w Tabeli 4 H załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 roku nr 50 poz.398 z późn. zm.),a zwłaszcza do przywrócenia w tym zakresie stanu zgodnego z prawem;
29) opracowania i wdrożenia pisemnych zasad oraz procedur mających zapobiegać nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu, a także przeciwdziałających mobbingowi w Domu Pomocy Społecznej, co jest niezgodne z art.943§ 1 i art. 94 pkt.2b Kodeksu pracy;
30) użyczania mienia ruchomego oraz nieruchomego Domu Pomocy Społecznej w ramach posiadanych uprawnień oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
31)  pisemnego wyrażania zgody przez pracowników Domu Pomocy Społecznej na używanie przez nich własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z art. 2377 § 2 i 4 Kodeksu pracy;
32) opracowania i wdrożenia pisemnych regulacji określających zasady korzystania oraz rozliczania pracy samochodów służbowych, mając na uwadze art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z uwzględnieniem m.in. konieczności zapewnienia:
- szczegółowego określania trasy w ewidencji przebiegu pojazdu w kartach drogowych,
- pisemnego dokumentowania w kartach drogowych prowadzonej kontroli dokonywanych w nich wpisów;
- kompletnego i rzetelnego sporządzania zamówień na przydział samochodu służbowego głównie w zakresie wskazywanego w nich celu wyjazdu.
Niezależnie od powyższego w związku z przeprowadzoną kontrolą i stwierdzonymi nieprawidłowościami zobowiązuję Pana dyrektora również do:
1) zwiększenia liczby zatrudnienia pracowników na dyżurach nocnych w miarę posiadanych możliwości finansowych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz z uwagi na obowiązujące w tym zakresie warunki i standardy prowadzania domu pomocy społecznej;
2) ustalenia wszystkich wykonywanych czynności na stanowisku kucharki wraz z określeniem ich czasochłonności, a następnie pisemnego powierzenia poszczególnym pracownikom obowiązków związanych z ich realizacją, mając na uwadze optymalne wykorzystanie czasu pracy;
3) prowadzenia stałego nadzoru nad realizacją czynności wykonywanych na stanowiskach kucharek;
4) zwiększenia kontroli dostępu osób trzecich do pomieszczeń administracyjnych domu, a zwłaszcza do znajdujących się w nich urządzeń, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. z 2002 roku nr 101 poz.926 z późn.zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-10-04)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-10-04

Data wprowadzenia: 2010-10-14

Wyświetleń: 1789

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-10-14

« POWRÓT

WYDRUK