» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-17/10

                                                                           Tarnowskie Góry, dnia 28 września 2010 roku
SKO.0913-17/10


SZANOWNY PAN
Marian Mielniczuk
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.braku klasyfikacji należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej związanej ze szkoleniami pracowników jako wydatku strukturalnego, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz.255) oraz zarządzeniem nr 3/2009 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, a tym samym braku ewidencji księgowej w/w wydatku strukturalnego na koncie 950 - "Wydatki strukturalne", co jest niezgodne z § 3 załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 roku, nr 20, poz. 103), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku,nr 44, poz.255), Zakładowym Planem Kont i zarządzeniem nr 3/2009 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach;
2.nieprawidłowym sklasyfikowaniu wydatku dotyczącego opłaty manipulacyjnej za wysłanie faktury VAT, który ujęto w paragrafie 4370 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej" oraz wydatku na pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących, który to wydatek ujęto w paragrafie 4280 "Zakup usług zdrowotnych" tj. niezgodnie  z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-17/10, zobowiązuję do:
1.klasyfikowania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej związanej ze szkoleniami pracowników jako wydatków strukturalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255) oraz zarządzeniem nr 3/2009 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach;
2.ujmowania w ewidencji księgowej wydatków strukturalnych z tytułu należności przysługujących pracownikom w związku ze szkoleniem pracowników na koncie 950 - "Wydatki strukturalne", zgodne z § 3 załącznika nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 roku, nr 20, poz. 103), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz.255), Zakładowym Planem Kont i zarządzeniem nr 3/2009 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Tarnowskich Górach;
3.prawidłowym klasyfikowaniu wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207), a zwłaszcza do:
- ujmowania wydatków związanych z opłatą manipulacyjną za wysłanie faktury VAT w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" z odpowiednią czwartą cyfrą dodana do paragrafu;
- ujmowania wydatków związanych z pokryciem kosztów zakupu okularów korygujących w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-09-28)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-09-28

Data wprowadzenia: 2010-10-18

Wyświetleń: 1509

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-10-18

« POWRÓT

WYDRUK