» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-14/10

Tarnowskie Góry, dnia 13 października 2010 roku

SKO.0913-14/10

SZANOWNA PANI
Elżbieta Kanas-Kiczka
Dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno -  Pedagogicznej
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) dostarczeniu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Tarnowskich Górach do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty faktury w terminie krótszym niż 10 dni przed terminem zapłaty, co było niezgodne z obowiązującym wówczas §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku);
2) nieterminowym uregulowaniu zobowiązania z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, co jest niezgodne z art.44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
3) sporządzeniu listy płac zawierającej dane niezgodne z postanowieniami umowy o pracę poprzez zawarcie w niej niewłaściwej informacji dotyczącej zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy, a następnie nierzetelnej kontroli merytorycznej dokumentu, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Powiatowej Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej nr 4-08/09 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.)oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego  (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ).
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak: akt: SKO.0913-14/10, zobowiązuję do:
1) dostarczania faktur VAT do zapłaty do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w terminie umożliwiającym ich terminową zapłatę zgodnie z  §27 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku zmieniona uchwałą nr 296/1481/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 maja 2010 roku);
2) terminowego regulowania zobowiązań zgodnie z  art.44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
3) sporządzania list płac zawierających dane zgodne z postanowieniami umowy o pracę oraz dokonywania  rzetelnej kontroli merytorycznej sporządzanych list płac,  zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego ( zarządzenie Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4-08/2009 z dnia 14 maja 2009 z późn. zm. ) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ).
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-10-13)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2010-10-13

Data wprowadzenia: 2010-10-20

Wyświetleń: 1395

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: , dnia: 2010-10-20

« POWRÓT

WYDRUK