» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zakład BudżetowySymbol: SKO.0913-18/10

                                                                      Tarnowskie Góry, dnia 19 października 2010 roku
SKO.0913-18/10

                                                                  SZANOWNY PAN
                                                                             mgr Jan Smętek
                                                                             Likwidator
                                                                             Powiatowego Zakładu Budżetowego


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Zakładzie Budżetowym, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz realizacji zadań w zakresie wykonywania prac remontowo - budowlanych i konserwacyjnych nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nieprawidłowym sklasyfikowaniu kosztów poniesionych na odprowadzanie ścieków w paragrafie 4260 "Zakup energii" oraz na "robociznę" związaną z nasadzeniem wysepki w rejonie ronda u zbiegu ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego w paragrafie 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia", co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207);
2. zadekretowaniu oraz zatwierdzeniu do wypłaty faktury VAT nr U/08/5886043/1710R z dnia 23.06.2010 roku za dostawę energii elektrycznej w kwocie niższej niż kwota wynikająca z treści faktury, czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.);
3. potwierdzeniu ewidencji przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracownika w celu odbycia podróży służbowej przez osobę nieposiadającą stosownego upoważnienia pracodawcy, co jest niezgodne z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz nie zawarciu w ewidencjach wszystkich elementów wymienionych w art. 23 ust. 7 ww. ustawy;
4. dokonaniu zmian umów o pracę w zakresie wynagrodzeń bez wskazania kwoty wynagrodzenia dla zmienionej kategorii zaszeregowania sprzecznie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r., nr 50, poz. 398 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998r., nr 21, poz. 94 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-18/10, zobowiązuję do:
1. klasyfikowania wydatków ponoszonych na odprowadzanie ścieków i robociznę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207) w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
2. wskazywania w dekretacji dowodu księgowego oraz klauzuli zatwierdzającej dowód do wypłaty kwot wynikających z jego treści zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.);
3. zobowiązania oraz egzekwowania od pracowników Powiatowego Zakładu Budżetowego, używających do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy, do dokumentowania przebiegu pojazdu w ewidencji przebiegu pojazdu w formie określonej w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz do potwierdzania ewidencji przez pracodawcę lub pracownika przez niego upoważnionego;
4. dokonywania zmian umów o pracę w zakresie wynagrodzeń poprzez wskazanie składników i wysokości wynagrodzenia zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r., nr 50, poz. 398 ze zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-10-19)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-10-19

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Wyświetleń: 1338

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-10
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-10
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-10
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-10
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK