» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno-Humanistycznych w RadzionkowieSymbol: SKO.0913-21/10

Tarnowskie Góry, dnia 26 października 2010 roku


SKO.0913-21/10


SZANOWNY PAN
Krystian Musik
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno-Humanistycznych
w Radzionkowie


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno-Humanistycznych w Radzionkowie, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.dokonywaniu na koncie 140 zapisów ujemnych związanych z korektą w zakresie kwalifikacji kwot pobieranych do kasy w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków , co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz.1020 ze zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości (j.t. DZ. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.);
2.braku wypłaty z kasy pracownikowi gotówki w dniu, w którym dokonał on rozliczenia  zaliczki, a w konsekwencji braku sporządzania raportu kasowego dokumentującego ww. obrót gotówkowy, co niezgodne jest z Załącznikiem do Zarządzenia Dyrektora nr 2/09 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego w sprawie Instrukcji dotyczącej Gospodarki Kasowej.    
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-21/10, zobowiązuję do:
1.dokonywania korekty zapisów w zakresie kwalifikacji kwot pobieranych z rachunku bankowego do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków według faktycznie dokonanych wydatków, wyłącznie w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 130 "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz.1020 ze zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości (j.t. DZ. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.);
2.wypłacania pracownikowi gotówki w dniu rozliczenia zaliczki oraz ewidencjonowania wszystkich dowodów kasowych dotyczących wypłat dokonywanych przez kasjera w danym dniu w raporcie kasowym zgodnie Załącznikiem do Zasad (Polityki) Rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego w sprawie Instrukcji dotyczącej Gospodarki Kasowej;          
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-10-26)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-10-26

Data wprowadzenia: 2010-11-18

Wyświetleń: 1413

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-11-18
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-11-18
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK