» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd PracySymbol: SKO.0913-22/10

                                                                           Tarnowskie Góry, dnia 17 listopada 2010 roku
SKO.0913-22/10


                                                             SZANOWNA PANI
                                                                                 mgr Ewa Brachaczek
                                                                                 Dyrektor
                                                                                 Powiatowego Urzędu Pracy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz dokonywania refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. naruszeniu obowiązującej w Powiatowym Urzędzie Pracy polityki rachunkowości poprzez ujęcie w księgach rachunkowych miesiąca sierpnia 2010 roku 2 dowodów źródłowych dokumentujących zdarzenia gospodarcze, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2010 roku, a wpłynęły do jednostki po 5 września 2010 roku;
2. nierzetelnym sporządzeniu listy płac za miesiąc sierpień 2010 roku, poprzez zawarcie w niej kwoty dodatku specjalnego dla jednego z pracowników niezgodnej z postanowieniami jego umowy o pracę, jak również nierzetelnej kontroli merytorycznej listy płac, tj. niezgodnie z polityką rachunkowości, co w konsekwencji spowodowało, iż dowód księgowy jakim jest lista płac, został sporządzony niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-22/10, zobowiązuję do:
1. przestrzegania wewnętrznych regulacji dotyczących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zawartych w polityce rachunkowości Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie ujmowania dowodów księgowych w danych okresach sprawozdawczych;
2. zawierania w listach płac informacji zgodnych z danymi zawartymi w umowach o pracę pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej list płac zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-11-17)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-11-17

Data wprowadzenia: 2010-11-22

Wyświetleń: 1312

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-22
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-22
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-11-22
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK