» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie



Symbol: SKO.0913-25/10

Tarnowskie Góry, dnia 13 grudnia 2010 roku

SKO.0913-25/10


                                                                      SZANOWNY PAN
                                                                      mgr inż. Mariusz Sroka
                                                                      Dyrektor
                                                                      Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych  jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. naruszeniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz obowiązującej polityki rachunkowości poprzez niechronologiczne ujęcie w księgach rachunkowych miesiąca września 2010 roku 2 dowodów źródłowych,
2. naruszeniu Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku, poprzez udokumentowanie daty wpływu faktury do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty przed datą jej wpływu do szkoły, tj. niezgodnie ze stanem rzeczywistym,
3. przyznaniu 2 nauczycielom mianowanym stawki wynagrodzenia zasadniczego o 1 złoty niższej niż stawka wynikająca z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22, poz. 181 ze zm.),
4. przyznaniu oraz wypłacie nauczycielowi stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego przed dostarczeniem Dyrektorowi szkoły aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, co jest niezgodne z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
5. nierzetelnym sporządzeniu listy płac nauczycieli za wrzesień 2010 roku, poprzez zawarcie w niej zmienionych stawek wynagrodzeń w dniu 14.09.2010 roku niezgodnie z postanowieniami umów o pracę, jak również nierzetelnej kontroli merytorycznej listy płac, tj. niezgodnie z zasadami (polityki) rachunkowości, co w konsekwencji spowodowało, iż dowód księgowy jakim jest lista płac, został sporządzony niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.),
6. braku pisemnego ustalenia dla pracowników pedagogicznych dodatku funkcyjnego i motywacyjnego co jest niezgodne z art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),
7. przyznaniu pracownikowi obsługi dodatku specjalnego w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków bez wskazania okresu na jaki jest przyznany, co jest niezgodne z § 7 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-25/10, zobowiązuję do:
1. przestrzegania art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz wewnętrznych regulacji dotyczących zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zawartych w polityce rachunkowości Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w zakresie chronologicznego ujmowania dowodów księgowych,
2. przestrzegania Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku, w zakresie prawidłowego dokumentowania obiegu dokumentów księgowych pomiędzy szkołą a PZOFO,
3. przyznawaniu nauczycielom stawek wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22, poz. 181 ze zm.),
4. dokonywania zmian wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w związku z uzyskaniem wyższych stopni awansu zawodowego w momencie udokumentowania przez nauczycieli posiadanych kwalifikacji zgodnie z art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
5. zawierania w listach płac informacji zgodnych z danymi zawartymi w umowach o pracę pracowników Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych oraz dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej list płac zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,
6. ustalania dla pracowników pedagogicznych wszystkich dodatków w formie pisemnej zgodnie z art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
7. przyznawania dodatków specjalnych zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 ze zm.), tzn. ze wskazaniem okresu na jaki przysługuje.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-12-13)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-12-13

Data wprowadzenia: 2010-12-20

Wyświetleń: 1370

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-12-20
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-12-20
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK