» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoSymbol: SKO.0913-26/10

Tarnowskie Góry, dnia 16 grudnia 2010 roku


SKO.0913-26/10


SZANOWNA PANI
Irena Hrynkiewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.naruszeniu art. 44 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poprzez nieterminowe uregulowanie zobowiązań z tytułu usług telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 ze zm.) , którego skutkiem była zapłata odsetek w wysokości 0,01 zł;
2.ujęciu odsetek za zwłokę w płatności w paragrafie 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej" klasyfikacji budżetowej wydatków, co niezgodnie jest z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207);
3.sklasyfikowaniu części wydatku zakupu usług zdrowotnych w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych" klasyfikacji budżetowej wydatków tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207); w celu uniknięcia przekroczenia kwoty wydatków ustalonej w dziale 710 rozdziale 71015 paragrafie 4280 w rocznym planie finansowym jednostki, co jest niezgodnie z  art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-26/10, zobowiązuję do:
1.terminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 ze zm.);
2.prawidłowego klasyfikowania poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207), a w szczególności do ujmowania wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych w paragrafie 428 "Zakup usług zdrowotnych"  oraz do ujmowania odsetek za zwłokę płatności w paragrafie 458 "Pozostałe odsetki", z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;         
3.dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, zgodnie z art. 254 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-12-16)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2010-12-16

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Wyświetleń: 1348

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2010-12-29

« POWRÓT

WYDRUK