» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w MiedarachSymbol: SKO.0913-19/10

                                                                                    Tarnowskie Góry, dnia 20.12.2010 roku

SKO.0913-19/10

Szanowny Pan
Józef Goniwiecha
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Miedarach

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przechowywania środków pieniężnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nieprawidłowej realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 07.10.2009r.  znak SKO.0913-23/09  poprzez:
- objęcie planem urlopów części urlopu udzielanego pracownikowi na podstawie art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy ( j.t. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 );
- ujmowanie dowodów w księgach rachunkowych po upływie okresu sprawozdawczego,
w którym nastąpiło stwierdzone w nich zdarzenie gospodarcze, co narusza art.20 ust.1   ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 );
- nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług, co jest niezgodne
z art.44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- niedostosowanie pomieszczenia kasy do wymogów określonych w "Instrukcji kasowej"  Domu Pomocy Społecznej z dnia 01.01.2005 roku;
- dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, co jest  niezgodne z art.229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
2) niechronologicznym ujęciu w dzienniku zdarzeń, jakie miały miejsce w kontrolowanym okresie sprawozdawczym, co  jest niezgodne z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3) dokonywaniu zapisów w dzienniku w sposób uniemożliwiający ich jednoznaczne powiązanie z dowodem księgowym stanowiącym podstawę zapisu, co jest niezgodne z art. 14 ust.2 ustawy o rachunkowości poprzez brak odnotowania na niektórych dowodach księgowych numeru identyfikacyjnego zawartego w zapisie księgowym;
4) dokonywaniu zapisów księgowych niezgodnie z art. 23 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy
o rachunkowości poprzez:
- brak określenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu;
- brak pisemnego objaśnienia stosowanych skrótów i kodów opisu operacji gospodarczej;
5) braku w listach płac daty dokonania operacji gospodarczej, co jest niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości;
6) nie zawarciu na dowodzie księgowym stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych ( dekretacji ), co jest niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości;
7) braku wpisania daty dokonania poprawy błędu w poleceniu księgowania z dnia 06.07.2010r. ,co jest niezgodne z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości;
8) zatrudnieniu pani (…) na stanowisku fizjoterapeuty a pani (…) na stanowisku salowej niezgodnie z wykazem stanowisk określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. nr 50 poz.398 z późn. zm.);
9) nie określeniu w Regulaminie wynagradzania i premiowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 02.01.2000r. maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, co   jest niezgodne z art. 39 ust.1. pkt 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz.1458 );
10) braku wypowiedzenia pani (…), w zawartej z nią umowie o pracę, kategorii zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego w związku z wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych, określonych w  rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, co jest niezgodne z art. 42 i art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-19/10, zobowiązuję do:
1) prawidłowej realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 07.10.2009r.  znak SKO.0913-23/09, a mianowicie do:
- nie obejmowania planem urlopów części urlopu udzielanego pracownikowi na podstawie art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( j.t. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 );zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy;
- ujmowania dowodów w księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiło stwierdzone w nich zdarzenie gospodarcze, zgodnie art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223);
- terminowego regulowania zobowiązań, zgodnie z  art.44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
- dostosowania pomieszczenia kasy do wymogów określonych w "Instrukcji kasowej" jednostki bądź wprowadzenia stosownych zmian w przepisach wewnętrznych, ustalających  zasady zabezpieczenia pomieszczenia kasowego;
- dopuszczania do pracy pracownika wyłącznie z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zgodnie z art.229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
2) chronologicznego ujmowania w dzienniku zdarzeń, jakie  miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, zgodne z art.14 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3) dokonywania zapisów w dzienniku w sposób umożliwiający ich jednoznaczne powiązanie z dowodem księgowym stanowiącym podstawę zapisu, a zwłaszcza do odnotowywania na dowodach księgowych numerów identyfikacyjnych, zgodnie z art. 14 ust.2 ustawy o rachunkowości;
4) zawierania w zapisach księgowych rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz pisemnego opracowania objaśnień używanych skrótów i kodów w opisie operacji gospodarczej zgodnie z  art.23 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o rachunkowości;
5) umieszczania na listach płac  daty dokonania  operacji gospodarczej, zgodnie z art 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości;
6) zawierania na dowodach księgowych stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych ( dekretacji ), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości;
7) dokonywania poprawy błędów w wewnętrznych dowodach księgowych w     sposób zgodny z art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości; a zwłaszcza do wpisywania daty dokonania poprawki;
8) zatrudniania pracowników Domu Pomocy Społecznej na stanowiskach zgodnych  z wykazem stanowisk określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2009 r. nr 50 poz.398 z późn. zm.) a zwłaszcza do przywrócenia w tym zakresie stanu zgodnego z prawem w umowach o pracę pani  (…) i pani (…);
9) określenia w Regulaminie wynagradzania i premiowania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 02.01.2000r. maksymalnego poziomu wynagradzania zasadniczego, zgodnie z art.39 ust.1. pkt 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz.1458);
10) dokonywania w razie takiej konieczności wypowiedzenia pracownikom wynikających z umowy warunków płacy w związku z wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu zatrudnionych pracowników lub tej ich grupy, do której pracownik należy, a zwłaszcza do dostosowania postanowień obowiązujących umów o pracę, w tym umowy o pracę pani (…) do aktualnie obowiązujących przepisów zgodnie z art. 42 i 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( j.t. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 ).
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-12-20)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2010-12-20

Data wprowadzenia: 2010-12-29

Wyświetleń: 1469

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2010-12-29

« POWRÓT

WYDRUK