» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieSymbol: SKO.0913-24/10

Tarnowskie Góry, dnia 28 grudnia 2010 roku

SKO.0913-24/10

 SZANOWNA PANI
Klaudia Zyśk
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

   Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie:"Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę, realizacji zaleceń pokontrolnych oraz udzielania rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nieprawidłowej realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w piśmie z dnia 01 lipca 2009 roku znak: SKO.0913-18/09, poprzez objęcie planem urlopów części urlopu udzielanego pracownikowi na podstawie art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 );
2) nierzetelnej kontroli merytorycznej rachunku kosztów podróży służbowej do polecenia wyjazdu służbowego nr 112/2010 z dnia 13.09.2010r. poprzez brak zakwestionowania niezgodności między miejscem podróży służbowej wskazanym przez pracodawcę a miejscem faktycznie odbytej przez pracownika podróży służbowej, co jest niezgodne z §5 ust.4 tiret drugi  zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 13/2010 z dnia 17 maja 2010 roku z późn. zm.).
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-24/10, zobowiązuję do:
1) prawidłowej realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w piśmie z dnia 01 lipca 2009 roku znak: SKO.0913-18/09 poprzez nie obejmowanie planem urlopów części urlopu udzielanego pracownikowi na podstawie art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( j.t. Dz.U. z 1998r. nr 21, poz.94 ); zgodnie z art. 163 § 1 Kodeksu pracy;
2) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej rachunków kosztów podróży służbowych, zwłaszcza w zakresie zgodności miejsca odbywania przez pracownika podróży służbowej z miejscem określonym przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego lub w zawartej z pracownikiem umowie na używanie do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, tj. zgodnie z §5 ust.4 tiret drugi  zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 13/2010 z dnia 17 maja 2010 roku z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz.1990 z późn. zm.).
Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-12-28)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


 


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2010-12-28

Data wprowadzenia: 2010-12-31

Wyświetleń: 1334

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2010-12-31

« POWRÓT

WYDRUK